Oglasi

21.01.2024
OGLAS ZA OTUĐENjE NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA PUTEM JAVNOG NADMETANjA
Oglas
Izjava
Prijava

OGLAS ZA DAVANjE NA KORIŠĆENjE LOKACIJA NA JAVNOJ POVRŠINI RADI POSTAVLjANjA MANjEG MONTAŽNOG OBJEKTA KIOSKA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA

Oglas
Prijava
Izjava
Ispravka oglasa

OGLAS ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE U GRADU SREMSKA MITROVICA

Oglas
Zaključak

 

OGLAS ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE U GRADU SREMSKA MITROVICA

Oglas

 

 

OGLAS O OTUĐENjU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA RADI IZGRADNjE OBJEKATA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA

Oglas
Izjava
Prijava

 

OGLAS ZA DAVANjE NA KORIŠĆENjE LOKACIJA NA JAVNOJ POVRŠINI RADI POSTAVLjANjA MANjEG MONTAŽNOG OBJEKTA KIOSKA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA
Oglas
Izjava
Prijava

 

OGLAS ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU SREMSKA MITROVICA
Oglas
Zaključak

ISPRAVKA OGLASA ZA DAVANjE NA KORIŠĆENjE LOKACIJA NA JAVNOJ POVRŠINI RADI POSTAVLjANjA MANjEG MONTAŽNOG OBJEKTA KIOSKA I OGLASNOG OBJEKTA – BILBORDA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA  OBJAVLjENOG 01.02.2023. GODINE
OGLAS ZA DAVANjE NA KORIŠĆENjE LOKACIJA NA JAVNOJ POVRŠINI RADI POSTAVLjANjA MANjEG MONTAŽNOG OBJEKTA KIOSKA I OGLASNOG OBJEKTA –BILBORDA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA
Oglas
Izjava
Prijava

 

 

28.12.2022. 
JAVNI OGLAS ZA OTUĐENjE POKRETNE STVARI IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA, JAVNIM NADMETANjEM
Oglas
Izjava
Prijava

OGLAS ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU SREMSKA MITROVICA
Oglas
Zaključak

OGLAS O OTUĐENjU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA RADI IZGRADNjE OBJEKATA PUTEM USMENOG  JAVNOG NADMETANjA
Oglas
Izjava
Prijava

OGLAS ZA OTUĐENjE NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA PUTEM JAVNOG NADMETANjA

Oglas
Izjava
Prijava

OGLAS O OTUĐENjU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA RADI IZGRADNjE OBJEKTA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA

Oglas
Izjava
Prijava

 

OGLAS ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA KORIŠĆENjE STAMBENIH JEDINICA ZA SOCIJALNO STANOVANjE U ZAŠTIĆENIM USLOVIMA

 

OGLAS ZA OTUĐENjE NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA PUTEM JAVNOG NADMETANjA

Oglas
Izjava
Prijava

 

 

OGLAS ZA OTUĐENjE NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA PUTEM JAVNOG NADMETANjA

Oglas
Izjava
Prijava

 

OGLAS ZA DAVANjE  U ZAKUP LOKACIJA NA JAVNOJ POVRŠINI RADI POSTAVLjANjA MANjEG MONTAŽNOG OBJEKTA KIOSKA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA

Oglas
Izjava
Prijava

 

OGLAS O OTUĐENjU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA RADI IZGRADNjE OBJEKATA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA

Oglas
Izjava
Prijava

 

OGLAS O OTUĐENjU   NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA RADI IZGRADNjE OBJEKATA  PUTEM USMENOG  JAVNOG NADMETANjA

Oglas
Izjava
Prijava

 

 

OGLAS ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU SREMSKA MITROVICA

Oglas
Zaključak o cenama

JAVNI OGLAS ZA OTUĐENjE  POKRETNIH STVARI IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA PUTEM JAVNOG NADMETANjA

Oglas
Izjava
Prijava

 

 

OGLAS ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU SREMSKA MITROVICA

Oglas
Zaključak o cenama


JAVNI OGLAS ZA OTUĐENjE  POKRETNE STVARI –  VOZILO MARKE RENAULT MASTER BUSL 3HL 93M5 IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA PUTEM JAVNOG NADMETANjA

Oglas

Izjava

Prijava

 

OGLAS O OTUĐENjU NEIZGRAĐENOG ZEMLjIŠTA IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA RADI IZGRADNjE OBJEKTA PUTEM JAVNOG NAMETANjA

Oglas

Izjava

Prijava

 

OGLAS ZA OTUĐENjE NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA PUTEM JAVNOG NADMETANjA

Oglas

Izjava

Prijava

DRUGI JAVNI OGLAS ZA OTUĐENjE  POKRETNIH STVARI – DEMONTIRANIH SVETILjKI SA SISTEMA JAVNOG OSVETLjENjA KOJE SU ODREĐENE ZA RECIKLAŽU IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA PUTEM JAVNOG NADMETANjA

Oglas

Izjava

Obrazac prijave

 

 

JAVNI OGLAS ZA OTUĐENjE  POKRETNIH STVARI – DEMONTIRANIH SVETILjKI SA SISTEMA JAVNOG OSVETLjENjA KOJE SU ODREĐENE ZA RECIKLAŽU IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA PUTEM JAVNOG NADMETANjA

Oglas

Izjava

Obrazac prijave

 

OGLAS O OTUĐENjU   NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA RADI IZGRADNjE OBJEKTA  PUTEM USMENOG  JAVNOG NADMETANjA (RADNA ZONA “BARICE” MANĐELOS – RADNO – PROIZVODNI OBJEKTI U FUNKCIJI POLjOPRIVREDE, SKLADIŠNI OBJEKTI I OBJEKTI KOMPATIBILNI OBJEKTIMA OSNOVNE NAMENE)

Oglas

Izjava

Prijava

 

OGLAS O OTUĐENjU   NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA  RADI IZGRADNjE OBJEKTA  PUTEM USMENOG  JAVNOG NADMETANjA

Oglas

Izjava

Prijava

 

 

OGLAS ZA DAVANjE  U ZAKUP LOKACIJA NA JAVNOJ POVRŠINI RADI POSTAVLjANjA MANjEG MONTAŽNOG OBJEKTA  KIOSKA I OGLASNOG OBJEKTA   BILBORDA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA

Oglas

Izjava

Prijava

 

OGLAS ZA DAVANjE U ZAKUP  I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU SREMSKA MITROVICA (Drugi krug)

Oglas

Zaključak o cenama

 

OGLAS ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU SREMSKA MITROVICA 

Oglas

Zaključak o cenama

 

ODLUKA O PRODAJI MERKANTILNOG KUKURUZA RODA 2020.GODINE

Odluka

Obrazac

Izjava

 

OGLAS O OTUĐENjU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA RADI IZGRADNjE OBJEKATA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA

Oglas

Izjava 1

Izjava 2

Prijava 1

Prijava 2

Informacija o lokaciji važi za obe parcele

 

ODLUKA O PRODAJI MERKANTILNE PŠENICE RODA 2020.GODINE

Odluka

Obrazac

Izjava

 

ZAKLjUČAK O PONIŠTENjU OGLASA O OTUĐENjU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA RADI IZGRADNjE OBJEKTA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA

Zaključak

 

OGLAS O SPROVOĐENjU POSTUPKA PRIKUPLjANjA PISANIH PONUDA ZA OTUĐENjE NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Oglas

Pisana ponuda fizička lica i preduzetnici 

Pisana ponuda – pravna lica 

 

 

ODLUKA O PRODAJI MERKANTILNE PŠENICE

Odluka

Obrazac

Izjava

 

OGLAS O OTUĐENjU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA RADI IZGRADNjE OBJEKATA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA

Oglas

Izjava 

Prijava

 

 

OGLAS O OTUĐENjU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA RADI IZGRADNjE OBJEKATA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA

Oglas

Izjava 

Prijava

 

OGLAS O OTUĐENjU NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA  PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA 

Oglas

Izjava 

Prijava

 

 

OGLAS O OTUĐENjU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA RADI IZGRADNjE OBJEKATA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA 

Oglas

Izjava 

Prijava

 

JAVNI UVID URBANISTIČKOG PROJEKTA SA ARHITEKTONSKO URBANISTIČKOM RAZRADOM LOKACIJE ZA IZGRADNjU DISTRIBUTIVNOG CENTRA I SKLADIŠTA POLjOPRIVREDNE MEHANIZACIJE U SREMSKOJ MITROVICI NA PARCELI BROJ 7409/2 K.O. SREMSKA MITROVICA, GRAD SREMSKA MITROVICA

OGLAS O OTUĐENjU   NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA  RADI IZGRADNjE OBJEKTA  PUTEM   USMENOG  JAVNOG NADMETANjA

Oglas

Izjava 

Prijava

 

 

OGLAS O OTUĐENjU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA RADI IZGRADNjE OBJEKATA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA

Oglas

Izjava 1

Izjava 2

Prijava 1

Prijava 2

 

OGLAS ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU SREMSKA MITROVICA

Oglas

Zaključak

 

 

OGLAS O OTUĐENjU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA RADI IZGRADNjE OBJEKATA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA

Oglas

Prijava Sever 1

Prijava Sever 2

Izjava Sever 1

Izjava Sever 2

 

OGLAS ZA DAVANjE U ZAKUP LOKACIJA NA JAVNOJ POVRŠINI RADI POSTAVLjANjA MANjEG MONTAŽNOG OBJEKTA KIOSKA I OGLASNOG OBJEKTA BILBORDA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA

Oglas

Prijava

Izjava

Zahtev za izdavanje potvrde

Zahtev za izdavanje uverenja

 

OGLAS ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU SREMSKA MITROVICA

Oglas

Zaključak

 

 

OGLAS ZA OTUĐENjE NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA PUTEM JAVNOG NADMETANjA

Oglas

 

OGLAS ZA OTUĐENjE NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA PUTEM JAVNOG NADMETANjA

Oglas

Izjava o prihvatanju uslova iz oglasa

Obrazac prijave za učešće

 

OGLAS ZA DAVANjE  U ZAKUP LOKACIJA NA JAVNOJ POVRŠINI RADI POSTAVLjANjA MANjEG MONTAŽNOG OBJEKTA KIOSKA I OGLASNOG OBJEKTA –BILBORDA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA

Oglas

Zahtev za izdavanje potvrde

Zahtev za izdavanje uverenja

Prijava 

Izjava