Nadležnost uprave

Gradska uprava za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata

1) Obavlja upravne i stručne poslove na neposrednom sprovođenju propisa iz izvornog delokruga Grada, kao i poslove neposrednog sprovođenja zakona i drugih propisa, koji su povereni Gradu u oblasti:

  • urbanizma i prostornog planiranja

                    poslovi koji se tiču pripreme, donošenja, evidentiranja i čuvanja planskih dokumenata, razmatranje inicijative za izradu planskih dokumenata, sprovođenje postupka potvrđivanja urbanističkotehničkih dokumenata, pripreme opštih akata koji uređuju način korišćenja javnih površina, drugih površina javne namene i vodnog zemljišta i svi drugi poslovi iz ove oblasti;

  • izgradnje objekata

                      poslovi koji se odnose na sprovođenje objedinjene procedure u postupcima za izdavanje akata u ostvarivanju prava na izgradnju i korišćenje objekata i vođenje propisanih evidencija;

                     izdavanja potrebnih akata za izvođenje radova za koje nije propisana obaveza pribavljanja građevinske dozvole, izdavanja akata potrebnih za postavljanja i uklanjanja manjih montažnih objekata privremenog karaktera na javnim i drugim površinama, balon hala sportske namene, nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prevozu, objekata za deponovanje i separaciju rečnih agregata i plovećih postrojenja na vodnom zemljištu, spomenika i spomen obeležja na površinama javne namene, izdavanje privremenih građevinskih dozvola, odobravanje rušenja objekata u slučajevima predviđenim zakonom i slično;

  • legalizacije odnosno ozakonjenja objekata;
  • imovinsko pravnih odnosa

                         vodi upravni postupak i donosi odgovarajuća akta i rešenja u oblastima eksproprijacije, deeksproprijacije, stambenoj oblasti, utvrđivanju zemljišta za redovnu upotrebu objekta i formiranju građevinske parcele u tim postupcima, konverzije odnosno pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine, prestanak prava korišćenja, izdavanje uverenja o starosti objekta, uverenja o etažiranju posebnih delova objekta i postupa po drugim imovinsko pravnim zahtevima podnosioca ili pokreće potrebne postupke po službenoj dužnosti;

  • stanovanja i državanja stambenih zgrada

                      obavlja poslove u vezi vođenja Registra stambenih zajednica na teritoriji Grada, određuje lice koje će voditi Registar i obavlja druge poslove u vezi stanovanja i održavanja stambenih zgrada;

  • planiranja i razvoja energetike grada

                    učestvuje u izradi strategije razvoja energetike, utvrđivanja potrebe za energijom na teritoriji Grada i pripremi za izradu energetskog bilansa Republike, izdaje energetske dozvole za izgradnju objekata za proizvodnju toplotne energije snage 1 MWt i više i objekata za proizvodnju biogoriva kapaciteta preko 1000 t; vrši i druge poslove iz oblasti energetike;

                    priprema Program energetske efikasnosti, u skladu sa zakonom koji uređuje efikasno korišćenje energije, predlaže akta u vezi načina i uslova utvrđivanja mogućih finansijskih i drugih podsticaja za ove namene;

2) Priprema i predlaže Skupštini grada, Gradskom veću i Gradonačelniku donošenje akata iz oblasti za koje je obrazovana;

3) Predlaže mere za realizaciju programa razvoja i strateških dokumenata i stara se o implementaciji planiranih mera u planove razvoja drugih delatnosti;

4) Učestvuje u preduzimanju mera radi otklanjanja posledica elementarnih nepogoda iz svog delokruga, po nalogu Gradskog Štaba za vanredne situacije i gradske uprave nadležne za koordinaciju poslova i aktivnosti u vanrednim situacijama;

5) Obavlja poslove vezane za planiranje, pokretanje postupka i izveštavanje o javnim nabavkama, koje se odnose na njen delokrug;

6) Obavlja poslove finansijske službe u skladu sa propisima o budžetskom sistemu u okviru svojih nadležnosti;

7) Vrši poslove u vezi osnivačkih prava Grada nad radom pravnih lica osnovanih od strane Grada u oblasti urbanizma i prostornog planiranja i energetike

8) Vrši i druge upravne i stručne poslove po nalogu državnih organa, Skupštine grada, Gradskog veća i Gradonačelnika.

Načelnica: Vesna Vujanović

Adresa: Svetog Dimitrija br. 13, 22000 Sremska Mitrovica
Kancelarija br. 37
Tel. 022/610 559, 022/215 2087
e mail: 
guprava6@sremskamitrovica.org.rs