Zavod za javno zdravlje

Početak rada na preventivnoj zdravstvenoj zaštiti stanovništva Sremsko mitrovačkog sreza, (sadašnjeg Sremskog okruga) se vezuje za rad Higijenske stanice, osnovane od strane sreza Sremska Mitrovica. Higijenska stanica je osnovana 1955.godine i bila je smeštena u pomoćnoj, dvorišnoj zgradi.

Druga lokacija sadašnjeg Zavoda za zaštitu zdravlja je bila u drvenoj montažnoj zgradi. Uslovi za rad su bili izrazito nepovoljni bez tekuće vode, kanalizacije i centralnog grejanja.

Odlukom Ministarstva za zdravlje 1958.godine Higijenska stanica postaje Higijenski zavod. Zavod je bio osnovan za područje Sremsko mitrovačkog sreza, sa sadašnjih šest opština koje pripadaju Sremskom okrugu. Dodatno je pokrivao i opštinu Beočin.

U to vreme na pokrajinskom nivou je doneta odluka da se u Sremskoj Mitrovici za potrebe sreza sagradi namenska zgrada Higijenskog zavoda.

Higijenski zavod je imao službu opšte higijene u čijem su sastavu bile laboratorija za bakteriološku, serološku i parazitološku mikrobiologiju i laboratorija sanitarne hemije, odeljenje za epidemiologiju, zdravstvenu statistiku i DDD službu koja je obavljala stručne poslove na području Sremsko mitrovačkog sreza. U zavodu je postojala antitrahomna ekipa, kao istureno odeljenje Pokrajinskog zavoda za zaštitu zdravlja. Služba je radila do eradikacije trahoma u Vojvodini. U saradnji sa VMA Beograd, Zavod je radio i na suzbijanju endemskog nefritisa. Laborant Zavoda je imao portabl malu laboratorijsku opremu sa mikroskopom, i na terenu obrađivao uzorke urina.

Laboranti Zavoda koji su istovremeno radili i u mikrobiološkoj i u hemijskoj laboratoriji išli su na edukaciju u zdravstvene institucije višeg nivoa.

Obavljani su sanitarni pregledi, kroz pregled stolica na parazite i pregled krvi na sifilis.

U službi za epidemiologiju pored redovnih epidemioloških ispitivanja i anketiranja, vođeni su protokoli pozitivnih na lues za područje čitavog Sreza. Takođe je vođena evidencija kliconoša na trbušni tifus u endemskom području i protokol obolelih od endemskog nefritisa.

Terenski posao je bio stalna obaveza stručnih ekipa Zavoda. U okviru službe za higijenu redovna delatnost je bila i kopanje arterskih bunara po naseljenim mestima, u izvođenju stalne ekipe Higijenskog zavoda Stalnu ekipu za kopanje bunara i kontrolu vode, pored lekara i laboranta, činio je i stručnjak za tehnički deo posla. Ova delatnost je obavljana od 1958.do 1962.godine, pošto do tada u celom Sremu nije bilo centralnih vodovoda.U laboratorijama Zavoda vršena je redovna kontrola higijenske ispravnosti vode iz bunara. U okviru vanredne kontrole, usled povećane smrtnosti odojčadi, praćen je sadržaj nitrata u kopanim bunarima.

Redovna kontrola je podrazumevala i mikrobiološku i hemijsku analizu ispravnosti namirnica.

U sanitarnoj hemiji vršene su analize biološke vrednosti hrane u obrocima dečijih obdaništa i restoranima društvene ishrane, na teritoriji Srema. Na osnovu dobijenih rezultata davana je sugestija kako da se suzbije deficit u ishrani.

U odeljenju zdravstvene statistike se vršila obrada podataka na vitalnu statistiku i prijava zaraznih bolesti sa akcentom na venerične bolesti.

Godine 1960/1961, Zavod je preseljen u novoizgrađenu namensku zgradu u kojoj se i danas nalazi. Higijenski zavod je 1963. godine pripojen novosagrađenom Medicinskom centru. U sastavu Medicinskog centra je bio do 1992.godine, kada su prema zakonskim aktima svi Zavodi postali samostalne radne organizacije, sa nazivom Zavod za zaštitu zdravlja.

Danas stručne službe Zavoda obavljaju delatnosti predviđene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, saglasno kadrovskom potencijalu, opremi i prostoru kojim raspolažu. Namera Zavoda je da u cilju praćenja novih dostignuća:

  • nastavi opremanje najsavremenijom analitičkom opremom,
  • nabavi dovoljan broj računara sa odgovarajućim softverom, koji će biti međusobno povezani.
  • vrši usavršavanje zaposlenih, kao i osavremenjavanje znanja stručnih i ostalih kadrova, u cilju održavanja visokog nivoa kvaliteta rada i stručne osposobljenosti, kontinuirano kroz:
    •  edukaciju svih profila zaposlenih, specijalizacije, obavljanje pripravničkog staža i interne obuke.
    •  učešće stručnih kadrova na kongresima, seminarima, naučnim i stručnim skupovima iz oblasti sistema kvaliteta.


Adresa: Stari šor 47
Telefon: 022/610 511
Faks: 022/639 509
Email: info@zdravlje sm.org.rs

www.zdravlje sm.org.rs