Nadležnost uprave

Gradska uprava za kulturu i sport

Gradska uprava za kulturu i sport obavlja poslove iz oblasti kulture, informisanja, sporta, omladine, i turizma.  U sastavu Gradske uprave za kulturu i sport obavljaju se i poslovi  Kancelarije za praćenje ostvarivanja prava nacionalnih manjina, ravnopravnost polova i dijasporu.

U oblasti kulture i informisanja, Gradska uprava za kulturu i sport  obavlja poslove koji se odnose na:

 1. Planiranje razvoja delatnosti kulture i informisanja, obezbeđivanjem sredstava za zadovoljavanje potreba u ovim oblastima i nadzor nad korišćenjem tih sredstava;
 2. Praćenje i obezbeđivanje funkcionisanja ustanova i organizacija kulture, obezbeđivanje sredstava za zaštitu kulturnih dobara od značaja za Grad;
 3. Bibliotečku delatnost, umetničko stvaralaštvo i međunarodno kulturno stvaralaštvo, čuvanje arhivske građe;
 4.  Izgradnju, rekonstrukciju i održavanje objekata vezanih za ostvarivanje delatnosti u oblasti kulture;
 5. Rad samostalnih umetnika, manifestacije i jubileje u oblasti kulture od značaja za Grad i razvoj kulturno umetničkog amaterizma, kao i ostvarivanje programa ustanova kulture;
 6. Obavljanje  poslova informisanja javnosti o radu organa lokalne samouprave i poslova koji se odnose na saradnju sa medijima,
 7. Postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja upućenim svim gradskim upravama, službama i organima,  kao i drugu poslove vezane za oblast informisanja.

U oblasti sporta i omladine, Gradska uprava za kulturu i sport  obavlja poslove koji se odnose na:

 1. Pripremu programa razvoja u oblasti sporta i omladine i njihovo ostvarivanje;
 2. Izgradnju, održavanje i korišćenje sportskih objekata u kojima se ostvaruju potrebe u oblasti sporta na teritoriji Grada;
 3. Učešće Grada u organizovanju gradskog i međuopštinskog nivoa školskih sportskih takmičenja;
 4. Obezbeđivanje posebnih uslova za povećanje obuhvata i kvaliteta rada sa mladim sportskim talentima;
 5. Organizaciju i održavanje sportskih takmičenja i manifestacija od značaja za Grad;
 6. Obezbeđivanje uslova za rad sportskih stručnjaka u organizacijama u oblasti sporta na teritoriji Grada;
 7. Obavljanje poslova u vezi sa planiranjem u oblasti sporta i omladine obezbeđivanjem sredstava za zadovoljavanje potreba u ovim oblastima i nadzor nad korišćenjem tih sredstava;
 8. Obavljanje poslova i aktivnosti od značaja za rad sa mladima, obezbeđivanje uslova za rad ustanova koje organizovano rade sa nadarenim i talentovanim mladima; staranje  o stvaranju uslova za aktivno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih, negovanje zdravih i bezbednih stilova života; obezbeđivanje sufinansiranja mladih učenika i studenata za stručno usavršavanje, učešće na međunarodnim takmičenjima i kongresima; obezbeđivanje uslova za organizovanje seminara, konferencija i drugih stručnih okupljanja od strane ustanova ili organizacija koje imaju međunarodni karakter, a koja su deo programske aktivnosti udruženja mladih; staranje  o realizaciji programa za mlade za vreme školskog raspusta i drugo;

U oblasti turizma Gradska uprava za kulturu i sport:

 1. Obavlja poslove u vezi sa planiranjem razvoja delatnosti u oblasti turizma, obezbeđivanjem sredstava za zadovoljavanje potreba u ovoj oblasti i nadzorom nad korišćenjem tih sredstava, kao i u vezi sa poslovima promocije turizma;
 2. Priprema propise i druge mere kojima se uređuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata i drugih uslova za njihovo poslovanje;
 3. Kao povereni poslovi u Gradskoj upravi za kulturu i sport  obavljaju se poslovi razvrstavanja ugostiteljskih objekata u kategorije, u slučajevima kada je to propisano zakonom koji uređuje oblast turizma.

Poslovi  Kancelarije za praćenje ostvarivanja prava nacionalnih manjina, ravnopravnost polova i dijasporu se odnose na:

 1. Praćenje ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina u oblasti obrazovanja, kulture, javnog informisanja, službene upotrebe jezika i pisma i drugim oblastima od značaja za nacionalne manjine, izradu informacija i izveštaja o položaju nacionalnih manjina, ostvarivanje saradnje sa Nacionalnim savetima nacionalnih manjina, učešće u pripremi izbora za Nacionalne savete nacionalnih manjina, saradnju sa Savetom za međunacionalne odnose Grada i druge poslove od značaja za praćenje ostvarivanja prava nacionalnih manjina;
 2. Unapređenje i promociju ravnopravnosti polova i politike jednakih mogućnosti i praćenje stanja u ovoj oblasti, uključivanje u projekte koji se tiču ovih oblasti, saradnju sa organizacijama civilnog društva iz ove oblasti, pružanje stručne pomoći u integrisanju principa ravnopravnosti polova i organizovanje edukacije zaposlenih u cilju implementacije principa ravnopravnosti polova u gradskim upravama, i službama, saradnju sa Komisijom za rodnu ravnopravnost i druge poslove od značaja za oblast ravnopravnosti polova;
 3. Unapređenje ekonomske saradnje dijaspore i privrednih subjekata sa teritorije Grada, pružanjem informacija o mogućnostima za privredne aktivnosti na teritoriji Grada, očuvanje nacionalnog, kulturnog i duhovnog identiteta kroz podsticanje kulturne, prosvetne, naučne i sportske saradnje sa dijasporom i drugi poslovi saradnje matice i dijaspore;

Gradska uprava za kulturu i sport obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem osnivačkih prava Grada prema ustanovama u oblasti kulture, sporta, i turizma.

 V. d. načelnika: Vasilj Ševo
V. d. zamenika načelnika: Zoran Miščević

Adresa: Svetog Dimitrija 13, 22000 Sremska Mitrovica
Kancelarija br. 24
Tel. 022/610 616
email: 
smkulturaisport@sremskamitrovica.org.rs