Nabavke na koje se zakon ne primenjuje

Poziv za podnošenje ponuda sa konkursnom dokumentacijom za nabavku usluga

Poziv za podnošenje ponude za nabavku dobara Nabavka ogrevnog drveta br. 404 319/2022 X 2

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku dobara nabavka ampula za analizu psihoaktivnih supstanci br. 404 164/2022 VII 3

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku mobilijara za gradsku plažu br. 404 12/2022 V 17

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku betonskih žardinjera za gradsku plažu, br. 404 12/2022 V 18

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku dobara potrošni materijal za tekuće održavanje zgrade, br. 404 12/2022 V 4

Poziv za podnošenje ponuda Novine i časopisi, br. 404 12/2022 V 1

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku usluga – Godišnja pretplata za paket propisa u elektronskoj formi  broj 404 28/2021 V 42 

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku dobara  –  Potrošni materijal za tekuće održavanje zgrade broj 404 28/2021 V 27  

Poziv za podnošenje ponuda   Nabavka uređaja za otkrivanje psihoaktivnih supstanci broj 404 112/2021 VII 2 

Poziv za podnošenje ponuda   Nabavka i transport sadnog materijala broj 404 28/2021 V 17

Poziv za podnošenje ponuda    Usluge izrade tabli sa nazivima ulica, broj 404 28/2021 V 8 

Poziv za podnošenje ponuda Nabavka kancelarijskog nameštaja, broj: 404 28/2021 V 9

Poziv za podnošenje ponuda Novine i časopisi, br. 404 28/2021 V 7

Poziv za podnošenje ponuda   Održavanje sistema javnog osvetljenja, br 404 28/2021 V 4

Poziv za podnošenje ponuda Potrošni materijal za tekuće održavanje zgrada, br. 404 384/2020 V 27
Konkursna dokumentacija
Obrazac ponude

Poziv za podnošenje ponuda sa konkursnom dokumentacijom Usluge demontaže i prevoza, br. 404 384/2020 V 14

Poziv za podnošenje ponuda sa konkursnom dokumentacijom Paket propisa u elektronskoj formi, br. 404 384/2020 V 13

Konkursna dokumentacija za  rušenje dela stare OŠ "Jovan Popović" u S. Mitrovici, br. 404 384/2020 V 2

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku ukrasa br. 404 384/2020 V 1

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku tehničke opreme laptop računar, br. 404 97/2020 IX

Poziv za podnošenje ponuda Zelenilo za Železničku ulicu, br. 404 19/2019 V 43

Poziv za podnošenje ponuda Nabavka poklona Suveniri, br. 404 93/2019 II 1

Poziv za podnošenje ponuda Implementacija automatizovanog popisa osnovnih sredstava bar kod tehnologijom, br. 404 157/2019 VIII 3

Poziv za podnošenje ponuda Dezinsekcija zgrade opštine, br. 404 19/2019 V 26

Poziv za podnošenje ponuda Nabavka za preuzimanje sporednih proizvoda životinjskog porekla, br. 404 139 2/2019 XI

Poziv za podnošenje ponuda Predštampa,izrada koverata sa povratnicom,personalnu štampu, mašinsko insertovanje, uštampavanje promenljivih adresnih podataka na I strani povratnice i koverte, br. 404 157/2019 VIII 2

Poziv za podnošenje ponuda Konsultantske usluge, br. 404 19/2019 V 19

Poziv za podnošenje ponuda Usluge agencije za angažovanje lica, br. 404 155/2019 VIII 1

Poziv za podnošenje ponuda Usluge agencije za angažovanje lica, br. 404 19/2019 V 15

Poziv za podnošenje ponuda Ostali materijal za održavanje higijene, br. 404 19/2019 V 4

Poziv za podnošenje ponuda Hemijska sredstva za čišćenje,br. 404 19/2019 V 3