Nadležnost uprave

Gradska uprava za budžet i lokalni ekonomski razvoj

 1. Priprema i izrađuje nacrt budžeta grada Sremske Mitrovice i završni račun budžeta Grada, bilans javnih prihoda i javnih rashoda, sastavlja uputstva za izradu nacrta budžeta, obavlja kontrolu finansijskih planova direktnih korisnika, odobrava kvartalne i mesečne planove i kvote preuzetih obaveza, obavlja poslove odobravanja zahteva za promenu aproprijacije i kvota, praćenje prihoda i primanja i rashoda i izdataka budžeta, stara se o realizaciji rešenja o upotrebi sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve i privremene obustave izvršenja budžeta, praćenje primanja, izdataka i drugih obaveza Grada po osnovu zaduživanja;
 2. Priprema nacrte propisa iz oblasti izvornih javnih prihoda u saradnji sa gradskim upravama (lokalne komunalne takse, gradske administrativne takse, boravišne takse, stopa poreza na imovinu, mesni samodoprinos, naknade za zaštitu životne sredine, naknada za korišćenje javne površine);
 3. Daje mišljenja na nacrte odluka i drugih akata koji imaju uticaja na budžetske prihode i primanja i rashode i izdatke i normativno uređivanje poslova iz svoje nadležnosti;
 4. Obavlja poslove trezora, i to: finansijsko planiranje kroz praćenje priliva na konsolidovanom računu trezora i zahteva za plaćanje rashoda, upravljanje sredstvima i likvidnošću na konsolidovanom računu trezora, kontrolisanje rashoda i odobravanje plaćanja na teret budžetskih sredstava, vođenje evidencije o dugovanjima i upravljanje prilivom od pozajmljivanja, vođenje budžetskog računovodstva i izveštavanje, obračun plata direktnih korisnika budžeta Grada, pripremu akata o obavljanju poslova budžeta i upravljanje finansijskim
 5. informacionim sistemom;
 6. Vrši poslove budžetske inspekcije i kontrole;
 7. Utvrđuje, naplaćuje i kontroliše javne prihode utvrđene Zakonom i vodi odgovarajuće evidencije;
 8. Obavlja poslove lokalne poreske administracije;
 9. Vodi i ažurira Geografski informacioni sistem grada Sremska Mitrovica i dostavlja potrebne podatke po zahtevu nadležnih organa;
 10. Prati i izveštava o stanju sredstava gradskih uprava i gradskih organa;
 11. Vrši knjigovodstvenu  evidenciju o imovini Grada  i njenoj vrednosti. 
 12. Obavlja poslove budžetskog računovodstva, poslove likvidature i obračunske poslove za gradske organe i gradske uprave;
 13. Organizuje i uređuje i stara se o informatičkoj obradi podataka, za sve organe Grada u vršenju njihovih nadležnosti;
 14. Prati, usmerava i koordinira rad mesnih zajednica, daje uputstva za njihov rad na normativnom regulisanju statusa, na realizaciji programa i finansijskih planova, pruža drugu stručnu pomoć iz svoje nadležnosti;
 15. Obavlja i druge poslove iz izvornog delokruga Grada, kao i određene poslove koje
 16. Republika, odnosno Pokrajina povere Gradu;
 17. Izvršava opšte i pojedinačne akte koje donosi Skupština grada, Gradsko veće i Gradonačelnik u vezi sa javnim prihodima Grada;
 18. Učestvuje u preduzimanju mera radi otklanjanja posledica elementarnih nepogoda iz svog delokruga, po nalogu Gradskog Štaba za vanredne situacije i gradske uprave nadležne za koordinaciju poslova i aktivnosti u vanrednim situacijama
 19. Obavlja poslove vezane za planiranje, pokretanje postupka i izveštavanje o javnim nabavkama, koje se odnose na njen delokrug;
 20. Obavlja poslove prinudnog izvršenja rešenja gradske uprave iz svog delokruga;
 21. Prati rad  javnih preduzeća i obavlja stručne poslove za radno telo koje pregleda programe poslovanja javnih preduzeća i privrednih društava osnovanih od strane Grada i prati njihovu realizaciju;
 22. Vrši i druge upravne, stručne, analitičke i administrativne poslove za potrebe državnih organa i organa Grada.

 

U sastavu Gradske uprave za budžet i lokalni ekonomski razvoj obavljaju se poslovi Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj.

Poslovi Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj su:

 1. Stara se o realizaciji i sprovođenju programa i planova lokalnog ekonomskog razvoja grada;
 2. Priprema Lokalni akcioni plan zapošljavanja i stara se o njegovoj realizaciji;
 3. Stara se o unapređenju opšteg okvira za privređivanje u Gradu;
 4. Promoviše ekonomske potencijale Grada putem medija, internet prezentacija, kroz stalnu i neposrednu komunikaciju sa postojećim i potencijalnim investitorima kao i kroz komunikaciju sa organima, organizacijama, asocijacijama i drugim subjektima na svim nivoima koji ostvaruju kontakte sa potencijalnim investitorima;
 5. Stara se o stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta za postojeće privredne subjekte;
 6. Podstiče osnivanje novih privrednih subjekata i otvaranje novih radnih mesta posredstvom kancelarije za brze odgovore ili na drugi pogodan način;
 7. Inicira usklađivanje obrazovnih profila u školama sa potrebama privrede;
 8. Vodi, organizuje i koordinira poslove razvojnih projekata grada (priprema predloge, prati konkurse i aplicira kod razvojnih fondova domaćih i stranih, učestvuje u realizaciji projekata), usklađuje i vodi aktivnosti koje se odnose na saradnju i povezivanje sa drugim institucijama domaćim i stranim na planu razvoja Grada.
 9. Obavlja stručne poslove i predlaže mere kojima se podstiču pravna i fizička lica da investiraju u privredu Grada;
 10. Prati započete investicije u oblasti industrijske proizvodnje, saobraćaja, ugostiteljstva, zanatstva, trgovine i drugih usluga i podstiče razvoj preduzetništva;
 11. Priprema i predlaže Skupštini grada i Gradskom veću donošenje Plana razvoja Grada i Strategije privrednog razvoja grada, kao i programa razvoja privrednih delatnosti, pojedinačno i drugih akata iz oblasti za koje je obrazovana;
 12. Vrši stručne, administrativne, tehničke i druge poslove na vođenju, koordiniranju i servisiranju poslova iz oblasti ekonomskog razvoja grada;
 13. Održava redovne kontakte sa republičkim i drugim institucijama koje se bave unapređenjem ekonomskog razvoja i privlačenjem investicija;
 14. Obavlja poslove za potrebe Agencije za privredne registre;
 15. Priprema mišljenja koja nadležni organi daju Agenciji za privatizaciju povodom inicijative za privatizaciju;

Načelnik: Duško Šarošković
 
Adresa: Svetog Dimitrija br. 13, 22000 Sremska Mitrovica
Kancelarija br. 50/II
Tel. 022/610 632
email: gubudzet@sremskamitrovica.org.rs