Nadležnost uprave

Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove 

 1. Obavlja stručne i administrativno tehničke poslove za potrebe rada Skupštine grada i njenih radnih tela, a naročito:
 • Priprema i organizuje sednice Skupštine grada i njenih radnih tela;
 • Priprema Program rada Skupštine grada i prati njegovo izvršavanje;
 • Priprema nacrte odluka i drugih opštih akata koje donosi Skupština grada iz oblasti organizacije sistema vlasti;
 • Obezbeđuje rad i daje stručna mišljenja u vezi sa radom i zadacima Skupštine grada i njenih radnih tela;
 • Obezbeđuje i priprema dokumentacione i druge materijale i podatke potrebne za rad Skupštine grada i njenih radnih tela;
 • Prati izvršenje propisa i svih drugih opštih i pojedinačnih akata koje donosi Skupština grada i obezbeđuje izvršenje odluka i zaključaka radnih tela;
 • Obavlja poslove vezane za saradnju sa drugim gradovima i opštinama, organizacijama i asocijacijama, na teritoriji Republike Srbije kao i poslove saradnje sa gradovima, opštinama i organizacijama drugih zemalja;
 • Vrši stručne i administrativne poslove za funkcionere Skupštine grada i pruža stručnu pomoć odbornicima;
 • Obavlja poslove u vezi sa uređivanjem i izdavanjem "Službenog lista Grada Sremska Mitrovica" i poslove prezentacije službenog lista na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Sremska Mitrovica;
 1. Obavlja stručne, normativno pravne, administrativno tehničke organizacione i druge poslove u okviru nadležnosti i poslova Gradonačelnika i Gradskog veća i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata ovih organa;
 2. Vrši poslove koji se odnose na saradnju i pružanje stručne pomoći drugim gradskim upravama, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Grad, o pitanjima iz nadležnosti Gradonačelnika i Gradskog veća kao i u pripremi propisa i drugih opštih akata, koje razmatraju ovi organi;
 3. Prati propise i daje mišljenja Gradonačelniku i Gradskom veću o saglasnosti predloga odluka i drugih propisa i opštih akata koje pripremaju gradske uprave sa Ustavom, zakonom i Statutom grada;
 4. Obavlja upravne i stručne poslove u neposrednom sprovođenju zakona i drugih propisa koji su povereni Gradu u oblasti ličnih stanja građana (državljanstva, vođenja matičnih knjiga, ličnog imena, braka, biračkih spiskova i dr);
 5. Vodi delovodnik za sve gradske uprave i službe, prima zahteve elektronskim putem, vodi portal E uprave, prima podneske, daje uputstva i potrebna obaveštenja strankama u vezi sa ostvarivanjem njihovih prava kod organa Grada;
 6. Vodi pisarnicu i arhivu, prijem i ekspediciju pošte;
 7. Obavlja stručne poslove upravljanja ljudskim resursima, poslove koji su vezani za kadrovska pitanja, socijalnu i zdravstvenu zaštitu zaposlenih u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, kao i poslove koji se odnose na bezbednost i zdravlje na radu;
 8. Vrši poslove u vezi sa pružanjem besplatne pravne pomoći u skladu sa zakonom koji uređuje ovu oblast;
 9. Stara se o tekućem održavanju zgrada, opreme i uređaja, fizičkom obezbeđenju i protivpožarnoj zaštiti objekata koje koriste organi Grada, štampanju, umnožavanju i dostavi materijala, pružanju usluga prevoza za potrebe organa Grada i stara se o voznom parku, održavanju sistema veza, vrši interne ugostiteljske usluge, vrši i druge stručno tehničke poslove za potrebe organa Grada;
 10. Obavlja poslove javnih nabavki za gradske uprave, službe i organe kao naručioce u smislu zakona koji uređuje javne nabavke, a naročito pruža stručnu pomoć u planiranju javnih nabavki, izrađuje konkursnu dokumentaciju i sprovodi postupke javnih nabavki, izrađuje akta u postupcima javnih nabavki, izrađuje ugovore o javnim nabavkama, pruža stručnu pomoć kod praćenja izvršenja javne nabavke i obavlja druge poslove koji su povezani sa postupcima javnih nabavki;
 11. Obavlja poslove finansijske službe u skladu sa propisima o budžetskom sistemu u okviru svojih nadležnosti;
 12. Obavlja poslove vezane za planiranje, pokretanje postupka i izveštavanje o javnim nabavkama, koje se odnose na njen delokrug poslova;
 13. Obavlja poslove u oblasti odbrane Grada i protivpožarne zaštite, stručne i administrativne poslove za Gradski Štab za vanredne situacije, kao i poslove koordinacije svih organa i službi, organizacione, stručne i administrativne poslove u slučaju vanrednih situacija;
 14. Vrši stručne poslove za potrebe gradskih robnih rezervi, utvrđuje njihov obim i strukturu, priprema godišnji program robnih rezervi, sprovodi aktivnosti vezane za davanje pozajmica iz zaliha gradskih robnih rezervi, kao i druge poslove vezane za gradske robne rezerve;
 15. Obavlja stručne, upravno pravne, normativno pravne, i administrativno tehničke poslove u vezi sa upravljanjem, imovinom koja je u javnoj svojini Grada;
 16. Obavlja poslove u vezi uspostavljanja i održavanja jedinstvene evidencije o nepokretnoj imovini Grada, dostavlja propisane izveštaje u vezi sa imovinom nadležnim organima;
 17. Priprema i predlaže akta o pribavljanju, korišćenju, upravljanju i raspolaganju građevinskim zemljištem i drugim nepokretnim stvarima u javnoj svojini Grada, koje donosi Skupština grada, Gradonačelnik i Gradsko veće (osim održavanja stambenog prostora, upravljanja, i davanja u zakup  poslovnog prostora i garaža za koje poslove je osnovano posebno privredno društvo);
 18. Vodi informacionu osnovu o građevinskom zemljištu u javnoj svojini Grada i svim izgrađenim objektima, stara se o upisu nepokretnosti u javnoj svojini Grada i pravima na njima u javne evidencije nepokretnosti;
 19. Izrađuje programe uređivanja, pribavljanja i otuđenja građevinskog zemljišta i prati njegovu realizaciju;
 20. Stara se o obavljanju poslova komunalnog opremanja i uređivanja građevinskog zemljišta;
 21. Vodi investitorske poslove u ime Grada;
 22. Izrađuje sve potrebne podloge, elaborate i mišljenja za pribavljanje ili raspolaganje građevinskim zemljištem, stara se o formiranju početne cene i sprovođenju postupka raspolaganja i stručne i tehničke poslove u vezi zaključivanja ugovora sa investitorom;
 23. Vrši stručni nadzor nad izgradnjom i održavanjem objekata komunalne infrastrukture i drugih objekata;
 24. Vrši tehnički pregled i prijem objekata;
 25. Obavlja poslove u vezi osnivačkih prava Grada nad pravnim licima osnovanim od strane Grada u oblasti održavanja stambenih zgrada i poslovnog prostora;
 26. Obavlja i druge poslove koji se tiču planiranja, zaštite, i unapređenja gradske infrastrukture i imovine Grada i energetske efikasnosti objekata u javnoj svojini Grada;
 27. Obavlja i druge poslove iz izvornog delokruga gradskih uprava, kao i određene poslove koje Republika odnosno Pokrajina poveri gradu, a koje nisu određene u okviru delokruga rada drugih gradskih uprava.

Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove i imovinu vrši poslove koordinacije Gradskim uslužnim centrom koji predstavlja jedinicu sa posebnim položajem u kojoj se obavljaju poslovi prijemne kancelarije za poslove iz nadležnosti svih gradskih uprava i organa Grada, naplata taksi i drugi poslovi pružanja usluga građanima.Zamenik načelnika: Miroslav Jokić

Adresa: Svetog Dimitrija 13, 22000 Sremska Mitrovica
Kancelarija br. 32
Tel. 022/610 261
email: 
guprava5@sremskamitrovica.org