Budžetska dokumenta

2024.

PLAN UVOĐENjA RODNO ODGOVORNOG BUDžETIRANjA U POSTUPAK PRIPREME I DONOŠENjA BUDžETA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2025. GODINU 

GODIŠNjI IZVEŠTAJ O UČINKU PROGRAMA ZA 2023. GODINU

IZVEŠTAJ OVLAŠĆENOG REVIZORA SKUPŠTINI GRADA SREMSKA MITROVICA O IZVRŠENOJ EKSTERNOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA GRADA SREMSKA MITROVICA, SA STANjEM NA DAN 31. DECEMBRA 2023. GODINE 

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2024. GODINU

ODLUKA O USLOVNOM OTPISU KAMATE ZA IZVORNE JAVNE PRIHODE GRADA SREMSKA MITROVICA

ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA

ODLUKA O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRTNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA 2024. GODINU NA TRITORIJI GARDA SREMSKA MITROVICA

ODLUKA O BUDžETU GRADA ZA 2024. GODINU SA OBRAZLOŽENjEM

2023.

GODIŠNjI IZVEŠTAJ O UČINKU PROGRAMA ZA 2023. GODINU

IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD OD 01.01. 30.09.2023. GODINE

PLAN UVOĐENjA RODNO ODGOVORNOG BUDžETIRANjA U POSTUPAK PRIPREME I DONOŠENjA BUDžETA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2024. GODINU

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2023. GODINU II 

IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD OD 01.01. 30.06.2023. GODINE

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžET U GRADA SREMSKA MITROVICA  ZA 2023. GODINU

ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2022. GODINU

IZVEŠTAJ OVLAŠĆENOG REVIZORA SKUPŠTINI GRADA SREMSKA MITROVICA O IZVRŠENOJ EKSTERNOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA GRADA SREMSKA MITROVICA, SA STANjEM NA DAN 31. DECEMBRA 2022. GODINE

GODIŠNjI IZVEŠTAJ O UČINKU PROGRAMA ZA 2022. GODINU

ODLUKA O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2023. GODINU

ODLUKA O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA 2023. GODINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA

ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA

2022.

IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD OD 01.01. 30.09.2022. GODINE

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENjE JAVNIH POVRŠINA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA

ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA

ODLUKA O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA 2023. GODINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA

NACRT ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2023. GODINU

ZAKLjUČAK O SPROVOĐENjU JAVNE RASPRAVE ZA NACRT ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2023. GODINU

IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD OD 01.01. 30.06.2022. GODINE

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2022. GODINU 

GODIŠNjI IZVEŠTAJ O UČINKU PROGRAMA ZA 2021. GODINU 

ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA GRADA ZA 2021. GODINU 

IZVEŠTAJ REVIZORA O ZAVRŠNOM RAČUNU GRADA

ZAKLjUČAK O SPROVOĐENjU JAVNE RASPRAVE

NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2022. GODINU

PLAN UVOĐENjA RODNO ODGOVORNOG BUDžETIRANjA U POSTUPAK PRIPREME I DONOŠENjA BUDžETA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2023. GODINU

ODLUKA O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2022. GODINU

2021.

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI NA NACRT ODLUKE O BUDDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2022. GODINU

GRAĐANSKI VODIČ KROZ NACRT ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2022. GODINU

NACRT ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2022. GODINU

ZAKLjUČAK O SPROVOĐENjU JAVNE RASPRAVE ZA NACRT ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2022. GODINU

IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD OD 01.01. 30.06.2021. GODINE 

IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD OD 01.01. 30.09.2021. GODINE 

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2021. GODINU

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI NA NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2021. GODINU

NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2021. GODINU

ZAKLjUČAK O SPROVOĐENjU JAVNE RASPRAVE

ZAVRŠNI RAČUN BUDžETA GRADA ZA 2020. GODINU

GODIŠNjI IZVEŠTAJ O UČINKU PROGRAMA ZA 2020. GODINU

IZVEŠTAJ OVLAŠĆENOG REVIZORA GRADONAČELNIKU GRADA SREMSKA MITROVICA O IZVRŠENOJ EKSTERNOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA GRADA SREMSKA MITROVICA, SA  STANjEM NA DAN 31. DECEMBRA 2020. GODINE

PLAN UVOĐENjA RODNO ODGOVORNOG BUDžETIRANjA U POSTUPKU PRIPREME I DONOŠENjA BUDžETA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2022. GODINU

ODLUKA O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2021. GODINU

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI NA NACRT ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2021. GODINU

NACRT ODLUKE O BUDžETU GRADA ZA 2021. GODINU

ZAKLjUČAK O SPROVOĐENjU JAVNE RASPRAVE

 

2020.

IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD 01.01. 30.06.2020. GODINE

IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD 01.01. 30.09.2020. GODINE

ZAPISNIK O PREBROJAVANjU GLASAČKIH LISTIĆA ZA PARTICIPATIVNO BUDžETIRANjE

PLAN RODNO ODGOVORNOG BUDžETIRANjA  U POSTUPKU PRIPREME I DONOŠENjA BUDžETA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2021. GODINU 

ODLUKA O REBALANSU BUDžETA GRADA ZA 2020. GODINU

ODLUKA O BUDžETU GRADA ZA 2020. GODINU

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI

ZAPISNIK O SPROVEDENOM PATICIPATINOM BUDžETIRANjU

IZVEŠTAJ OVLAŠĆENOG REVIZORA GRADONAČELNIKU GRADA SREMSKA MITROVICA O IZVRŠENOJ EKSTERNOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA GRADA SREMSKA MITROVICA, SA STANjEM NA DAN 31. DECEMBRA 2019. GODINE

GODIŠNjI IZVEŠTAJ O UČINKU PROGRAMA ZA 2019 GODINU 

ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2019. GODINU

2019.

ODLUKA O REBALANSU   OKTOBAR 2019.

ODLUKA O REBALANSU AVGUST 2019.

IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD 01.01. 30.06.2019. GODINE

IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD 01.01. 30.09.2019. GODINE

IZVEŠTAJ O REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA GRADA SREMSKE MITROVICE ZA 2018. GODINU

2018.

 

ODLUKU O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2018

ODLUKA O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2019. SA OBRAZLOŽENjEM

ODLUKA O REBALANSU BUDžETA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2018. GODINU

ODLUKA O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2018. GODINU

ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2017. GODINU

IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD OD 01.01. 30.06.2018. GODINE

IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD OD 01.01. 30.09.2018. GODINE

IZVEŠTAJ O REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I PRAVILNOSTI POSLOVANjA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2017. GODINU