Nadležnost uprave

Gradska uprava za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove 

 

 1. Vrši upravne, stručne i analitičke poslove u neposrednom sprovođenju zakona i drugih propisa iz izvornog delokruga Grada kao i poslove koji su povereni Gradu u oblastima:
  • saobraćaja,
  • komunalnih delatnosti (snabdevanje vodom za piće, prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda, proizvodnja, distribucija i snabdevanje toplotnom energijom, upravljanje komunalnim otpadom, gradski i prigradski prevoz putnika, upravljanje grobljima i sahranjivanje, pogrebna delatnost, upravljanje javnim parkiralištima, obezbeđivanje javnog osvetljenja, upravljanje pijacama, održavanje ulica i puteva, održavanje čistoće na površinama javne namene, održavanje javnih zelenih površina, dimničarske usluge, delatnost zoohigijene i druge delatnosti od lokalnog interesa koje Skupština jedinice lokalne samouprave odredi kao komunalne);
 2. Priprema predloge opštih i pojedinačnih akata koje donose Skupština grada, Gradonačelnik i Gradsko veće iz oblasti za koje je osnovana;
 3. Izrađuje i priprema nacrte opštih akata kojima se propisuje način upravljanja opštinskim putevima i određuje upravljač, nacrte opštih akata u vezi kategorizacije opštinskih puteva i ulica kao i nacrte programa u vezi sa izgradnjom, održavanjem, zaštitom i korišćenjem lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica u naseljima
 4. U obavljanju inspekcijskog nadzora nadležni inspektori preduzimaju mere i radnje za koje su ovlašćeni zakonom, drugim propisom ili opštim aktom.

  U postupku pred gradskom upravom, u kojem se rešava o pravima, obavezama i interesima građana i pravnih lica, primenjuju se propisi o upravnom postupku.

 5. Obavlja inspekcijski nadzor u oblastima u kojima su poslovi inspekcijskog nadzora povereni lokalnoj samoupravi, kao i u poslovima iz izvornog delokruga Grada i to: poslovi inspekcijskog nadzora u oblasti izgradnje objekata pravnih lica i građana, komunalnih delatnosti, saobraćaja, zaštite životne sredine, obrazovanja i vaspitanja i sporta;
 6. Obavlja poslove komunalne policije;
 7. Predlaže donošenje propisa i preduzima potrebne mera za obezbeđenje uslova za rad i organizaciju taksi prevoza u Gradu;
 8. Učestvuje u preduzimanju mera radi otklanjanja posledica elementarnih nepogoda iz svog delokruga, po nalogu Gradskog Štaba za vanredne situacije i gradske uprave nadležne za koordinaciju poslova i aktivnosti u vanrednim situacijama;
 9. Obavlja poslove finansijske službe u skladu sa propisima o budžetskom sistemu u okviru svojih nadležnosti;
 10. Obavlja poslove vezane za planiranje, pokretanje postupka i izveštavanje o javnim nabavkama, koje se odnose na njen delokrug;
 11. Vrši i druge upravne, stručne, analitičke i administrativne poslove za potrebe državnih organa i organa grada u oblastima za koje je osnovana.