JKP Regionalna deponija “Srem Mačva”

Javno komunalno preduzeće Regionalna deponija “Srem Mačva” Sremska Mitrovica je osnovano, saglasno odredbama Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa, za poslove pretovara, transporta, deponovanja čvrstog komunalnog otpada i upravljanje sekundarnim sirovinama sa teritorija gradova Sremska Mitrovica i Šabac.

Pretežna delatnost preduzeća je:
38.21 Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan.

Ostale delatnosti preduzeća su:
38.32 Ponovna upotreba razvrstanih materijala

38.11 Sakupljanje otpada koji nije opasan

35.21 Proizvodnja gasa

39.00 Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom

49.41 Drumski prevoz tereta

52.10 Skladištenje

52.24 Manipulacija teretom

52.29 Ostale prateće aktivnosti u saobraćaju

70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem

74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti

74.20 Tehničko ispitivanje i analize