JKP Toplifikacije

Izgradnja toplifikacionog sistema grada Sremska Mitrovica za početa je tokom 80 ih godina kada je utvrđena mogućnost korištenja tehnološke pare proizvedene u pogonima Energane za potrebe daljinskog grejanja.

Izrada investicionog programa toplifikacije stvorila je osnove za izgradnju sistema za proizvodnju i distribuciju toplotne energije. Slika pozadine Izgradnja se odvijala u nekoliko faza – najpre se pristupilo izgradnji razmenjivačke stanice i magistralnog vrelovoda, a potom i vrelovodnih ogranaka za stambena naselja i razvodne mreže u njima.

Investitor izgradnje sisitema bila je Samoupravna interesna zajednica komunalnih delatnosti,građevinskog zemljišta i lokalnih puteva opštine Sremska Mitrovica. Odluku o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća ”Toplifikacija” Sremska Mitrovica donela je Skupština opštine Sremska Mitrovica 08.06.1990.godine.

Momentom osnivanja preduzeće je preuzelo kao svoja osnovna sredstva izgrađenu izmenjivačku stanicu i magistralni vrelovod u dužini od 1 kilometra, kao i lokalne kotlarnice u nekoliko gradskih naselja koje su do tada bile u vlasništvu Građevinskog preduzeća ”Mitrostan”.

Danas, ukupna dužina vrelovodne mreže iznosi 34.105 metara, od čega je magistralna mreža dužine 10.710 metara prečnika od  DN250 do DN400. Dužina toplovodne mreže iznosi 15.400 metara. Ukupna dužina mreže za distribuciju toplotne energije je 49.505 metara. Slika pozadine Ukupna instalisana snaga toplotnih izvora je 43,9 MW, od čega je instalisana snaga izmenjivača na razmenjivačkoj stanici 33,3 MW, a preostalih 10,6 MW je ukupna snaga 6 kotlovskih jedinica raspoređenih u 3 lokalne kotlarnice i 2 kotlovske jedinice u jednoj stambenoj zgradi.

Na strani potrošača toplotne energije izgrađeno je ukupno 207 toplotnih i pumpnih podstanica, sa instalisanom snagom konzuma od ukupno 58 MW.