Načelnik Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove i imovinu

Miroslav Jokić

Rođen je 10.05.1982. godine u Sremskoj Mitrovici gde i danas živi. Srednju Medicinsku školu završava u Sremskoj Mitrovici. Diplomira na Pedagoškom fakultetu u Užicu dana 2006. godine sa ocenom 10. Poslediplomske specijalističke strukovne studije na Fakultetu bezbednosti u Beogradu završava 2009. godine na smeru Krizni menadžment, sa temom za specijalistički rad „Pobune u zatvorima kao krizna situacija studija slučaja“, sa ocenom 10 i stiče zvanje specijalista iz oblasti nauka bezbednosti – krizni menadžer. Aprila 2010. godine završava i specijalističke akademske studije na Kriminalističko policijskoj akademiji u Beogradu, na smeru Bezbednost i javna uprava, sa temom za specijalistički rad „Reforma Uprave za izvršenje zavodskih sankcija“, sa prosečnom ocenom 9,00, čime stiče stručni naziv kriminalista specijalista. Student je doktorskih studija na Pravnom fakultetu, na užoj krivično pravnoj naučnoj oblasti.

Radni odnos na određeno vreme u Kazneno popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici zasniva 2007. godine u Službi za tretman osuđenih lica. 2008. godine polože stručni ispit za rad u organim državne uprave. Od 03.10.2012. godine do 22.08.2013. godine obavlja poslove pomoćnika načelnika Komunalne policije a od 23.08.2013. godine do 06.02.2014. godine poslove načelnika Komunalne policije. Dana 07.02.2014. godine postavljen je za vršioca dužnosti načelnika Uprave za opšte i zajedničke poslove Grada Sremska Mitrovica a dana 09.06.2014. godine imenovan je za načelnika Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove Grada Sremska Mitrovica. Dana 28.07.2016. godine postavljen je za vršioca dužnosti Načelnika gradske uprave za opšte i zajedničke poslove Grada Sremska Mitrovica. Po sprovedenom javnom konkursu, ponovo je postavljen za Načelnika gradske uprave za opšte i zajedničke poslove dana 29.06.2017. godine.

Završetkom vojnog roka, kao polaznik škole za rezervne oficire, stiče oficirski čin – potporučnik.Adresa: Svetog Dimitrija 13, 22000 Sremska Mitrovica
Kancelarija br. 32
Tel. 022/610 261

Email: guprava5@sremskamitrovica.org