Odluke

ODLUKA O BESPLATNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU ZA KORISNIKE PENZIJA I LICA STARIJIH OD 65 GODINA KOJA NEMAJU STATUS PENZIONERA

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENjE JAVNIH POVRŠINA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA

ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA

ODLUKA O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA 2023. GODINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA

ODLUKA O DODELI SREDSTAVA IZ BUDžETA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2022. GODINU LOKALNIM AKCIONIM GRUPAMA ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE RURALNOG RAZVOJA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA

ODLUKA O IZBORU PROGRAMA ILI NEDOSTAJEĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU UDRUŽENjA

ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA

ODLUKA O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIHNEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA A IMOVINU ZA 2023. GODINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA

ZAKLjUČAK Utvrđuje se zakupnina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po osnovu prava prečeg zakupa na teritoriji grada SREMSKA MITROVICA, koje je planirano Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada SREMSKA MITROVICA za 2022. godinu za davanje u zakup po osnovu prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva

REŠENjE O IMENOVANjU ENERGETSKOG MENADžERA GRADA SREMSKA MITROVICA

ODLUKA O ODLAGANjU DONOŠENjA ODLUKE O RASPISIVANjU IZBORA ZA SAVETE MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA  MITROVICA

ODLUKA O ODLAGANjU PLAĆANjA DUGOVANOG POREZA ZBOG EPIDEMIJE BOLESTI COVID 19

ODLUKA ZA DODELU SEOSKIH KUĆA ZA IZBEGLA LICA

ODLUKA O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA 2021. GODINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA

ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANjU ZONA I NAJOPREMLjENIJE ZONE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA 

ZAKLjUČAK O ZAKUPNINI POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI PO OSNOVU PRAVA PREČEG ZAKUPA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA

ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2019. GODINU

ODLUKA O BESPLATNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU ZA KORISNIKE PENZIJA I LICA STARIJA OD 65 GOD. KOJA NEMAJU STATUS PENZIONERA

ODLUKA O REŠAVANjU STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA DODELOM PAKETA GRAĐEVINSKOG I DRUGOG MATERIJALA I/ILI OPREME

ODLUKA O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA 2020 GODINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA

NACRT ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2020 GODINU 

ZAKLjUČAK

Zapisnik sa sednica Komisije za sprovođenje postupka dodele bespovratnih sredstava iz budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2019 godinu, kao dotacija nevladinim organizacijama koje relizuju programe iz oblasti socijalne zaštite

Lista vrednovanja i rangiranja

R E Š E Nj E  O odabiru programa kojima se iz budžeta grada Sremska Mitrovica dodeljuju sredstva za finansiranje projekata iz oblasti zaštite životne sredine, po sprovedenom konkursu koji je Gradska uprava za poljoprivredu i zaštitu životne sredine grada Sremska Mitrovica raspisala 27. marta 2019.godine

 

ODLUKA O ODREĐIVANjU ZONA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ZA UTVRĐIVANjE NAKNADA ZA KORIŠĆENjE JAVNIH DOBARA

REŠENjE O DODELI NAGRADE SPORTISTA GODINE ZA 2018. GODINU

ODLUKA O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2019. SA OBRAZLOŽENjEM

ODLUKA O DODELI DEVET STAMBENIH JEDINICA ZA REŠENjE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA

ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA

ODLUKA O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA 2019. GODINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA

ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2017. GODINU

ODLUKA O REBALANSU BUDžETA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2018. GODINU

ZAKLjUČAK O CENI PPZ STOČARI

ZAKLjUČAK O CENI INFRASTRUKTURA

ODLUKA O IZBORU KORISNIKA STAMBENIH JEDINICA NAMENjENIH ZA SOCIJALNO STANOVANjE U ZAŠTIĆENIM USLOVIMA SA LISTOM KORISNIKA RANGIRANIH PREMA REDU PRVENSTVA NA OSNOVU ISPUNjENIH USLOVA I BROJA BODOVA I IZBORU DOMAĆINA SOCIJALNOG STANOVANjA U ZAŠTIĆENIM USLOVIMA

SOCIJALNO STANOVANjE U ZAŠTIĆENIM USLOVIMA

PISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU SREMSKA MITROVICA 

ODLUKA O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2018. GODINU

ODLUKA O ODREĐIVANjU ZONA I NAJOPREMLjENIJE ZONE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA

ODLUKA  O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA

ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNjIGE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA 

ODLUKA O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINUZA 2018.GODINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA

ODLUKA O  PRODAJI MERKANTILNOG TRITIKALA I KUKURUZA RODA 2017. GODINE
ODLUKA 
OBRAZAC PONUDE 
IZJAVA PONUĐAČA O ISPUNjAVANjU USLOVA  U POSTUPKU PRODAJE MERKANTILNOG TRITIKALA I KUKURUZA RODA 2017. GODINE

ODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI 
U GRADU SREMSKA MITROVICA

Odluka o rebalansu budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2017. Godinu

Izveštaj o izvršenju odluke o budžetu Grada Sremska Mitrovica za period 01.01. 30.06. 2017. godine

Odluka o rebalansu budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu

Odluka o završnom računu budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2016. godinu

Odlukao raspisivanju izbora za članove saveta mesnih zajednica na području Grada Sremske Mitrovice

Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kopovine, sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstava na osnovu ispunjenosti uslova i broju osvojenih bodova

Odluka o budžetu Grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu

Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Gradu Sremska Mitrovica 

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

Odluka o izmeni i dopuni odluke o visini stope poreza na imovinu na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Gradu Sremska Mitrovica

Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstava na osnovu ispunjenosti uslova i broju osvojenih bodova

Odluka o završnom računu budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2015. godinu

Odluka o rebalansu budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2016. godinu  

Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći pri kupovini seoske kuće sa okućnicom i dodelom paketa pomoći sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broju osvojenih bodova 

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

Odluka o izmeni i dopuni odluke o visini stope poreza na imovinu na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

Odluka o priznavanju prava na sufinansiranje troškova vantelesne oplodnje

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima koji čine sistem javnog sektora Grada Sremska Mitrovica za 2015. godinu

Odluka o auto taksi prevozu putnika na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

Odluka o budžetu Grada Sremska Mitrovica za 2016. godinu

Sremska Mitrovica PEFA Izveštaj

Final PEFA Report Sremska Mitrovica

Odluka o zaduživanju grada

Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

Odluka o izmeni i dopuni odluke o visini stope poreza na imovinu na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2015. godinu na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

Odluka o rebalansu budžeta grada Sremska Mitrovica za 2014. godinu

Odluka o gradskim upravama

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskim upravama

Odluka o boravišnoj taksi

Odluka o gradskim administrativnim taksama

Odluka o utvrđivanju visine stope poreza na imovinu

Odluka o lokalnim komunalnim taksama

Odluka o mesnim zajednicama

Izmena odluke o mesnim zajednicama

Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojin igrada Sremske Mitrovice

Odluku  o izmenama i dopunama odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Sremska Mitrovica u postupku legalizacije objekata i naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku legalizacije

Odluku o izmenama  odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Sremska Mitrovica u postupku legalizacije objekata  i naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku legalizacije

Odluka kapitalnih investicija

Tabela kapitalnih investicija

Odluka o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Odluku o izmenama i dopunama odluke o  kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta

Odluku o izmeni i dopuni odluke o  kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta

Odluka o završnom računu budžeta grada Sremska Mitrovica za 2012. godinu

Odluka o načinu utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

Zaključak o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnogmetra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2014. godinu na teritoriji grada Sremska Mitrovica

Odluka o budžetu grada Sremska Mitrovica za 2014.godinu

Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige na teritoriji grada Sremska Mitrovica

Odluka o finansiranju stručne prakse

Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Sremska Mitrovica

Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu

Odluka o visini stope poreza na imovinu na teritoriji grada Sremska Mitrovica