Odluke

PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ZA 2024. GODINU GRADSKE UPRAVE ZA BUDžET I LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

PREDLOG GODIŠNjEG PLANA INSPEKCIJSKOG NADZORA ZA 2023. GODINU

ODLUKA O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA 2022. GODINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA

ODLUKA O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA 2021. GODINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA

ODLUKA O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA 2020. GODINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA

ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA 2019

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENjE JAVNIH POVRŠINA ZA TERITORIJU GRADA SREMSKA MITROVICA 2019

ODLUKA O ODREĐIVANjU ZONA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ZA UTVRĐIVANjE NAKNADA ZA KORIŠĆENjE JAVNIH DOBARA 2019

ODLUKA O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA 2019 GODINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA

ODLUKAO UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA 2019. GODINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA

ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI (U PRIMENI DO 31.12.2016.)

ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI (U PRIMENI OD 01.01.2017. GODINE)

ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU (PRIMENA 01.01. 31.12.2014.)

ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU (PRIMENA OD 01.01.2015.)

ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU (PRIMENA OD 01.01.2015.)

ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA (U PRIMENI OD 01.01.2013. DO 31.12.2016. GODINE)

ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA (U PRIMENI OD 01.01.2017)

ODLUKA O ODREĐIVANjU ZONA I NAJOPREMLjENIJE ZONE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA (PRIMENA 01.01. 31.12.2014.)

ODLUKA O ODREĐIVANjU ZONA I NAJOPREMLjENIJE ZONE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA (PRIMENA OD 01.01.2015. DO 31.12.2017.)

ODLUKA O ODREĐIVANjU ZONA I NAJOPREMLjENIJE ZONE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA (U PRIMENI OD 01.01.2018.)

ODLUKA O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA 2016. GODINU

ODLUKA O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA 2017. GODINU

ODLUKA O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA 2018. GODINU

ODLUKA O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA 2015. GODINU

ODLUKA O VISINI STOPE AMORTIZACIJE (U PRIMENI OD 01.01.2014. GODINE)

ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU (U PRIMENI OD 01.01.2014. DO 31.12.2016. GODINE)

ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU (U PRIMENI OD 01.01.2017. DO 31.12.2017. GODINE)

ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU (U PRIMENI OD 01.01.2018. GODINE)

ZAKLjUČAK O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA 2014. GODINU