Nadležnost uprave

Gradska uprava za obrazovanje

1) Vrši upravne i stručne poslove u neposrednom sprovođenju zakona i drugih propisa iz izvornog delokruga Grada, kao i poslove koji su povereni Gradu u oblastima predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja;
2) Organizuje i učestvuje u izradi planova razvoja i drugih strateških dokumenata u oblastima predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja;
3) Prati stanje u oblastima za koje je zadužena i predlaže odgovarajuće mere;
4) Obezbeđuje realizaciju godišnjih programa i stara se o razvoju i unapređenju predškolskog obrazovanja;
5) Obezbeđuje sredstva za finansiranje materijalnih troškova u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vrši nadzor nad korišćenjem tih sredstava;
6) Obavlja poslove koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju i održavanje objekata koje koriste ustanove u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji Grada, prati konkurse i priprema dokumentaciju radi učešća na konkursima kod ministarstava, nadležnih pokrajinskih organa, i drugih institucija radi obezbeđenja sredstava za navedene namene;
7) Obavlja poslove u vezi rada sa talentovanom decom, učenicima i studentima (stipendiranje, organizovanje specijalizovane nastave, organizovanje stručnih usavršavanja, obezbeđivanje uslova za rad, prostorija, opreme i dr.);
8) Obrazuje interresornu komisiju za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku i obavlja stručne poslove za interresornu komisiju;
9) Obezbeđuje sredstva u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja za stručno usavršavanje i prevoz zaposlenih i obezbeđivanje drugih prava iz kolektivnih ugovora za koje je nadležna lokalna samouprava;
10) Obezbeđuje sredstava za prevoz učenika osnovnih škola koji imaju prebivalište na zakonom određenoj udaljenosti od sedišta škole i obezbeđuje sredstava za prevoz, smeštaj i išranu
dece i učenika sa smetnjama u razvoju bez obzira na udaljenost mesta stanovanja od škole, prevoz učenika na takmičenja i sl., kao i druge rašode za materijalne troškove škola u skladu sa zakonom;
11) Učestvuje u preduzimanju mera radi otklanjanja posledica elementarnih nepogoda iz svog delokruga, po nalogu Gradskog Štaba za vanredne situacije i gradske uprave nadležne za koordinaciju poslova i aktivnosti u vanrednim situacijama;
12) Obavlja poslove vezane za planiranje, pokretanje postupka i izveštavanje o javnim nabavkama, koje se odnose na njen delokrug;
13) Obavlja poslove finansijske službe u skladu sa propisima o budžetskom sistemu u okviru svojih nadležnosti;
14) Obavlja i druge poslove koje Republika, odnosno Pokrajina poveri Gradu, kao i druge upravne, stručne i administrativne poslove za Skupštinu grada, Gradsko veće i Gradonačelnika.V. d. načelnika: Zoran Đurić
V. d. zamenice načelnika: Danijela Međedović

Adresa: Svetog Dimitrija br. 6, 22000 Sremska Mitrovica, 
Kancelarija br. 29
Tel. 022/215 2098
email: 
obrazovanje@sremskamitrovica.org.rs