Gradska uprava za budžet i lokalni ekonomski razvoj

2024.

IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD OD 01.01. 30.09.2023. GODINE

ODLUKA O BUDžETU GRADA ZA 2024. GODINU SA OBRAZLOŽENjEM

ODLUKA O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRTNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA 2024. GODINU NA TRITORIJI GARDA SREMSKA MITROVICA

2023.

ODLUKA O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRTNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA 2024. GODINU NA TRITORIJI GARDA SREMSKA MITROVICA

ODLUKA O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2023. GODINU

ODLUKA O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA 2023. GODINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA

ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA

2022.

 

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENjE JAVNIH POVRŠINA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA

ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2022. GODINU 

ODLUKA O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA 2022. GODINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA

ODLUKA O ODLAGANjU PLAĆANjA DUGOVANOG POREZA ZBOG EPIDEMIJE BOLESTI COVID 19

ODLUKA O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2021. GODINU

ODLUKA O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA 2021. GODINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA

ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANjU ZONA I NAJOPREMLjENIJE ZONE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA 

ODLUKA O REBALANSU BUDžETA GRADA ZA 2020. GODINU

ODLUKA O BUDžETU GRADA ZA 2020. GODINU

ODLUKA O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2018. GODINU

ODLUKA O ODREĐIVANjU ZONA I NAJOPREMLjENIJE ZONE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA

ODLUKA  O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA

ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNjIGE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA