Nadležnost uprave

Gradska uprava za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine

 1. Vrši upravne, stručne i analitičke poslove na neposrednom sprovođenju Zakona i drugih propisa iz izvornog delokruga grada, kao i poslove koji su povereni gradu u oblastima dečije, socijalne, boračko invalidske zaštite, primarne zdravstvene zaštite koja je u nadležnosti Grada, poslove iz nadležnosti Grada u oblasti javnog zdravlja kao i poverene i izvorne poslove iz oblasti zaštite životne sredine  na teritoriji grada Sremska Mitrovica;
 2. Organizuje i učestvuje u izradi planova razvoja i drugih strateških dokumenata u oblastima za koje je zadužena, prati stanje u tim  oblastima i priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada, Gradsko veće i Gradonačelnik, iz svog delokruga;
 3. Učestvuje u preduzimanju mera radi otklanjanja posledica elementarnih nepogoda iz svog delokruga, po nalogu Gradskog Štaba za vanredne situacije i gradske uprave nadležne za koordinaciju poslova i aktivnosti u vanrednim situacijama;
 4. Obavlja poslove vezane za planiranje, pokretanje postupka i izveštavanje o javnim nabavkama, koje se odnose na njen delokrug;
 5. Obavlja poslove finansijske službe u skladu sa propisima o budžetskom sistemu u okviru svojih nadležnosti.

U oblasti socijalne zaštite Gradska uprava za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine obavlja sledeće poslove:

 1. Obezbeđuje realizaciju prava u oblasti dečije zaštite prava na dečiji i roditeljski dodatak i isplate naknada porodiljama;
 2. Stara se o ostvarivanju prava u oblasti boračko invalidske zaštite zaštite ratnih i civilnih invalida rata i njihovih porodica;
 3. Predlaže donošenje propisa i obezbeđuje ostvarivanje prava u oblasti socijalne zaštite na području Grada Sremske Mitrovice, koja su u nadležnosti lokalne samouprave;
 4. Podstiče aktivnosti, prati i koordinira rad udruženja osoba sa invaliditetom i obolelih lica i drugih socijalno humanitarnih organizacija i udruženja građana u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, a posebno prati realizaciju programa i projekata organizacija i udruženja građana za koja se sredstva obezbeđuju u budžetu Grada;
 5. Rešava u upravnom postupku u drugom stepenu na rešenja koja donosi Centar za socijalni rad o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite na području Grada;
 6. Obavlja poslove povereništva za izbegla i prognana lica;
 7. Vrši i druge upravne i stručne poslove po nalogu državnih organa, Skupštine grada, Gradskog veća i Gradonačelnika iz oblasti socijalne zaštite.        

U oblasti zdravstvene zaštite Gradska uprava za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine obezbeđuje i sprovodi mere zdravstvene zaštite od interesa za građane na teritoriji Grada i to:

 1. Praćenje zdravstvenog stanja stanovništva i rada zdravstvene službe na svojoj teritoriji, kao i staranje o sprovođenju utvrđenih prioriteta u zdravstvenoj zaštiti;
 2. Stvaranje uslova za pristupačnost i ujednačenost korišćenja primarne zdravstvene zaštite na svojoj teritoriji;
 3. Koordiniranje, podsticanje, organizaciju i usmeravanje sprovođenja zdravstvene zaštite koja se ostvaruje delatnošću organa jedinica lokalne samouprave, građana, preduzeća, socijalnih, obrazovnih i drugih ustanova i drugih organizacija;
 4. Planiranje i ostvarivanje sopstvenog programa za očuvanje i zaštitu zdravlja od zagađenja životne sredine štetnim i opasnim materijama u vazduhu, vodi i zemljištu, odlaganjem otpadnih materija, opasnih hemikalija, zagađenja izvodima jonizujućih i nejonizujućih zračenja, bukom i vibracijama, kao i vršenje sistematskih ispitivanja životnih namirnica, predmeta opšte upotrebe, vode za piće i drugih voda koje služe za proizvodnju i preradu životnih namirnica i sanitarno higijenske i rekreativne potrebe, radi utvrđivanja njihove zdravstvene i higijenske ispravnosti i propisanog kvaliteta;
 5. Saradnja sa humanitarnim i stručnim organizacijama, savezima i udruženjima na poslovima razvoja zdravstvene zaštite;
 6. Obezbeđivanje sredstava za pružanje hitne medicinske pomoći;
 7. Obavljanje stručnih i administrativnih poslova za Savet za zdravlje obrazovan na nivou Grada;
 8. Obezbeđivanje rada mrtvozorske službe.

U oblasti zaštite životne sredine Gradska uprava za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine:

 1. Vrši upravne, stručne i analitičke poslove na neposrednom sprovođenju zakona i drugih propisa iz izvornog delokruga grada, kao i poverene poslove, izdaje odgovarajuće dozvole i druga akta u oblastima:
  • zaštite životne sredine;
  • upravljanja otpadom, osim komunalnog otpada;
 2. Stara se o integraciji utvrđenih mera zaštite i unapređenja životne sredine i obezbeđuje usaglašenost sa planovima razvoja ostalih delatnosti;
 3. Stara se o uspostavljanju lokalne mreže mernih stanica i/ili mernih mesta za praćenje kvaliteta vazduha na nivou jedinice lokalne samouprave, organizuje i učestvuje u izradi programa za obavljanje monitoringa kvaliteta vazduha u lokalnoj mreži, dostavlja podatke o kontroli kvaliteta vazduha Agenciji za zaštitu životne sredine, organizuje i učestvuje u izradi planova kvaliteta vazduha i kratkoročnih akcionih planova u slučajevima navedenim u zakonu;
 4. Učestvuje u utvrđivanju mera i uslova zaštite od buke, odnosno zvučne zaštite u planovima, programima i projektima, organizuje akustičko zoniranje, određuje mere;
 5. Obavlja i druge poslove iz oblasti zaštite životne sredine.

        U Gradskoj upravi za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine, obavljaju se poslovi u vezi sa ostvarivanjem osnivačkih prava Grada prema Apotekarskoj ustanovi i Centru za socijalni rad.V. d. načelnika: Drazen Riđošić

Adresa: Kralja Petra I, br. 5, 22000 Sremska Mitrovica
Tel. 022/623 788
email: 
uprava10@sremskamitrovica.org.rs