Gradsko stanovanje d.o.o.

Skupština Grada Sremska Mitrovica je dana 26.07.2016 godine donela Odluku o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću za održavanje stambenog i poslovnog prostora „Gradsko stanovanje“ Sremska Mitrovica, radi održavanja stambenog prostora i bezbednosti njegovog korišćenja, uređenja, obezbeđenja korišćenja, upravljanja, izgradnje i davanja u zakup poslovnog prostora i garaža koje je stekao, odnosno koje stekne Grad Sremska Mitrovica, kao osnivač i obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonom.

Puno poslovno ime preduzeća : Društvo sa ograničenom odgovornošću za održavanje stambenog i poslovnog prostora „Gradsko stanovanje“ Sremska Mitrovica

Skraćeno poslovno ime: „Gradsko stanovanje“ d.o.o. Sremska Mitrovica

Sedište: Sremska Mitrovica, Kralja Petra prvog broj 5

Opis delatnosti: Delatnost pružanja Usluge održavanja objekata

Pretežna delatnost: 81.10 Usluge održavanja objekata

VIZIJA
„Gradsko stanovanje“ d.o.o. Sremska Mitrovica sebe vidi kao pouzdanog partnera građana, organizacija, institucija i privrednih subjekata Grada u svojim delatnostima sa prepoznatljivim profesionalnim odnosom i visokim kvalitetom vršenja usluga, u delatnosti održavanja i izdavanja stambenog i poslovnog prostora na teritoriji Grada Sremska Mitrovica a poštujući principe racionalnog poslovanja, zaštite životne sredine i energetske efikasnosti.

CILjEVI
Cilj „Gradsko stanovanje“ d.o.o. Sremska Mitrovica je da se društvo razvije u modernu servisnu kompaniju, sposobnu za samostalan nastup na tržištu, sposobnu da se izbori sa konkurencijom, ostvari profit i zadrži poziciju brzog, efikasnog i sigurnog pružaoca usluga u održavanju kao tekućeg tako i investicionom, iznajmljivanju poslovnih prostora i garaža, što ćemo postići modernizacijom poslovanja, uštedama u poslovanju, smanjenjem troškova i eliminisanjem praznog hoda, pravovremenim aktivnostima i pažljivim planiranjem.