Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда - Услуге одржавања софтвера - Одржавање писарнице, бр. 404-58/2020-VIII

Преглед ЈН на Порталу јавних набавки

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору