Надлежност управе

Градска управа за социјалну заштиту и заштиту животне средине

 1. Врши управне, стручне и аналитичке послове на непосредном спровођењу Закона и других прописа из изворног делокруга града, као и послове који су поверени граду у областима дечије, социјалне, борачко инвалидске заштите, примарне здравствене заштите која је у надлежности Града, послове из надлежности Града у области јавног здравља као и поверене и изворне послове из области заштите животне средине  на територији града Сремска Митровица;
 2. Организује и учествује у изради планова развоја и других стратешких докумената у областима за које је задужена, прати стање у тим  областима и припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, Градско веће и Градоначелник, из свог делокруга;
 3. Учествује у предузимању мера ради отклањања последица елементарних непогода из свог делокруга, по налогу Градског Штаба за ванредне ситуације и градске управе надлежне за координацију послова и активности у ванредним ситуацијама;
 4. Обавља послове везане за планирање, покретање поступка и извештавање о јавним набавкама, које се односе на њен делокруг;
 5. Обавља послове финансијске службе у складу са прописима о буџетском систему у оквиру својих надлежности.

У области социјалне заштите Градска управа за социјалну заштиту и заштиту животне средине обавља следеће послове:

 1. Обезбеђује реализацију права у области дечије заштите - права на дечији и родитељски додатак и исплате накнада породиљама;
 2. Стара се о остваривању права у области борачко инвалидске заштите - заштите ратних и цивилних инвалида рата и њихових породица;
 3. Предлаже доношење прописа и обезбеђује остваривање права у области социјалне заштите на подручју Града Сремске Митровице, која су у надлежности локалне самоуправе;
 4. Подстиче активности, прати и координира рад удружења особа са инвалидитетом и оболелих лица и других социјално-хуманитарних организација и удружења грађана у области социјалне и здравствене заштите, а посебно прати реализацију програма и пројеката организација и удружења грађана за која се средства обезбеђују у буџету Града;
 5. Решава у управном поступку у другом степену на решења која доноси Центар за социјални рад о остваривању права у области социјалне заштите на подручју Града;
 6. Обавља послове повереништва за избегла и прогнана лица;
 7. Врши и друге управне и стручне послове по налогу државних органа, Скупштине града, Градског већа и Градоначелника из области социјалне заштите.        

У области здравствене заштите Градска управа за социјалну заштиту и заштиту животне средине обезбеђује и спроводи мере здравствене заштите од интереса за грађане на територији Града и то:

 1. Праћење здравственог стања становништва и рада здравствене службе на својој територији, као и старање о спровођењу утврђених приоритета у здравственој заштити;
 2. Стварање услова за приступачност и уједначеност коришћења примарне здравствене заштите на својој територији;
 3. Координирање, подстицање, организацију и усмеравање спровођења здравствене заштите која се остварује делатношћу органа јединица локалне самоуправе, грађана, предузећа, социјалних, образовних и других установа и других организација;
 4. Планирање и остваривање сопственог програма за очување и заштиту здравља од загађења животне средине штетним и опасним материјама у ваздуху, води и земљишту, одлагањем отпадних материја, опасних хемикалија, загађења изводима јонизујућих и нејонизујућих зрачења, буком и вибрацијама, као и вршење систематских испитивања животних намирница, предмета опште употребе, воде за пиће и других вода које служе за производњу и прераду животних намирница и санитарно-хигијенске и рекреативне потребе, ради утврђивања њихове здравствене и хигијенске исправности и прописаног квалитета;
 5. Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима на пословима развоја здравствене заштите;
 6. Обезбеђивање средстава за пружање хитне медицинске помоћи;
 7. Обављање стручних и административних послова за Савет за здравље образован на нивоу Града;
 8. Обезбеђивање рада мртвозорске службе.

У области заштите животне средине Градска управа за социјалну заштиту и заштиту животне средине:

 1. Врши управне, стручне и аналитичке послове на непосредном спровођењу закона и других прописа из изворног делокруга града, као и поверене послове, издаје одговарајуће дозволе и друга акта у областима:
  • заштите животне средине;
  • управљања отпадом, осим комуналног отпада;
 2. Стара се о интеграцији утврђених мера заштите и унапређења животне средине и обезбеђује усаглашеност са плановима развоја осталих делатности;
 3. Стара се о успостављању локалне мреже мерних станица и/или мерних места за праћење квалитета ваздуха на нивоу јединице локалне самоуправе, организује и учествује у изради програма за обављање мониторинга квалитета ваздуха у локалној мрежи, доставља податке о контроли квалитета ваздуха Агенцији за заштиту животне средине, организује и учествује у изради планова квалитета ваздуха и краткорочних акционих планова у случајевима наведеним у закону;
 4. Учествује у утврђивању мера и услова заштите од буке, односно звучне заштите у плановима, програмима и пројектима, организује акустичко зонирање, одређује мере;
 5. Обавља и друге послове из области заштите животне средине.

        У Градској управи за социјалну заштиту и заштиту животне средине, обављају се послови у вези са остваривањем оснивачких права Града према Апотекарској установи и Центру за социјални рад.В. д. начелника: Дражен Риђошић

Адреса: Краља Петра I, бр. 5, 22000 Сремска Митровица
Тел. 022/623-788
еmail: 
uprava10@sremskamitrovica.org.rs