Надлежност управе

Градска управа за опште и заједничке послове 

 1. Обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада Скупштине града и њених радних тела, а нарочито:
 • Припрема и организује седнице Скупштине града и њених радних тела;
 • Припрема Програм рада Скупштине града и прати његово извршавање;
 • Припрема нацрте одлука и других општих аката које доноси Скупштина града из области организације система власти;
 • Обезбеђује рад и даје стручна мишљења у вези са радом и задацима Скупштине града и њених радних тела;
 • Обезбеђује и припрема документационе и друге материјале и податке потребне за рад Скупштине града и њених радних тела;
 • Прати извршење прописа и свих других општих и појединачних аката које доноси Скупштина града и обезбеђује извршење одлука и закључака радних тела;
 • Обавља послове везане за сарадњу са другим градовима и општинама, организацијама и асоцијацијама, на територији Републике Србије као и послове сарадње са градовима, општинама и организацијама других земаља;
 • Врши стручне и административне послове за функционере Скупштине града и пружа стручну помоћ одборницима;
 • Обавља послове у вези са уређивањем и издавањем "Службеног листа Града Сремска Митровица" и послове презентације службеног листа на званичној интернет презентацији Града Сремска Митровица;
 1. Обавља стручне, нормативно-правне, административно-техничке организационе и друге послове у оквиру надлежности и послова Градоначелника и Градског већа и стара се о извршавању одлука и других аката ових органа;
 2. Врши послове који се односе на сарадњу и пружање стручне помоћи другим градским управама, јавним предузећима и установама чији је оснивач Град, о питањима из надлежности Градоначелника и Градског већа као и у припреми прописа и других општих аката, које разматрају ови органи;
 3. Прати прописе и даје мишљења Градоначелнику и Градском већу о сагласности предлога одлука и других прописа и општих аката које припремају градске управе са Уставом, законом и Статутом града;
 4. Обавља управне и стручне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа који су поверени Граду у области личних стања грађана (држављанства, вођења матичних књига, личног имена, брака, бирачких спискова и др);
 5. Води деловодник за све градске управе и службе, прима захтеве електронским путем, води портал Е управе, прима поднеске, даје упутства и потребна обавештења странкама у вези са остваривањем њихових права код органа Града;
 6. Води писарницу и архиву, пријем и експедицију поште;
 7. Обавља стручне послове управљања људским ресурсима, послове који су везани за кадровска питања, социјалну и здравствену заштиту запослених у градским управама, Градском правобранилаштву, као и послове који се односе на безбедност и здравље на раду;
 8. Врши послове у вези са пружањем бесплатне правне помоћи у складу са законом који уређује ову област;
 9. Стара се о текућем одржавању зграда, опреме и уређаја, физичком обезбеђењу и противпожарној заштити објеката које користе органи Града, штампању, умножавању и достави материјала, пружању услуга превоза за потребе органа Града и стара се о возном парку, одржавању система веза, врши интерне угоститељске услуге, врши и друге стручно-техничке послове за потребе органа Града;
 10. Обавља послове јавних набавки за градске управе, службе и органе као наручиоце у смислу закона који уређује јавне набавке, а нарочито пружа стручну помоћ у планирању јавних набавки, израђује конкурсну документацију и спроводи поступке јавних набавки, израђује акта у поступцима јавних набавки, израђује уговоре о јавним набавкама, пружа стручну помоћ код праћења извршења јавне набавке и обавља друге послове који су повезани са поступцима јавних набавки;
 11. Обавља послове финансијске службе у складу са прописима о буџетском систему у оквиру својих надлежности;
 12. Обавља послове везане за планирање, покретање поступка и извештавање о јавним набавкама, које се односе на њен делокруг послова;
 13. Обавља послове у области одбране Града и противпожарне заштите, стручне и административне послове за Градски Штаб за ванредне ситуације, као и послове координације свих органа и служби, организационе, стручне и административне послове у случају ванредних ситуација;
 14. Врши стручне послове за потребе градских робних резерви, утврђује њихов обим и структуру, припрема годишњи програм робних резерви, спроводи активности везане за давање позајмица из залиха градских робних резерви, као и друге послове везане за градске робне резерве;
 15. Обавља стручне, управно-правне, нормативно-правне, и административно- техничке послове у вези са управљањем, имовином која је у јавној својини Града;
 16. Обавља послове у вези успостављања и одржавања јединствене евиденције о непокретној имовини Града, доставља прописане извештаје у вези са имовином надлежним органима;
 17. Припрема и предлаже акта о прибављању, коришћењу, управљању и располагању грађевинским земљиштем и другим непокретним стварима у јавној својини Града, које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће (осим одржавања стамбеног простора, управљања, и давања у закуп  пословног простора и гаража за које послове је основано посебно привредно друштво);
 18. Води информациону основу о грађевинском земљишту у јавној својини Града и свим изграђеним објектима, стара се о упису непокретности у јавној својини Града и правима на њима у јавне евиденције непокретности;
 19. Израђује програме уређивања, прибављања и отуђења грађевинског земљишта и прати његову реализацију;
 20. Стара се о обављању послова комуналног опремања и уређивања грађевинског земљишта;
 21. Води инвеститорске послове у име Града;
 22. Израђује све потребне подлоге, елаборате и мишљења за прибављање или располагање грађевинским земљиштем, стара се о формирању почетне цене и спровођењу поступка располагања и стручне и техничке послове у вези закључивања уговора са инвеститором;
 23. Врши стручни надзор над изградњом и одржавањем објеката комуналне инфраструктуре и других објеката;
 24. Врши технички преглед и пријем објеката;
 25. Обавља послове у вези оснивачких права Града над правним лицима основаним од стране Града у области одржавања стамбених зграда и пословног простора;
 26. Обавља и друге послове који се тичу планирања, заштите, и унапређења градске инфраструктуре и имовине Града и енергетске ефикасности објеката у јавној својини Града;
 27. Обавља и друге послове из изворног делокруга градских управа, као и одређене послове које Република односно Покрајина повери граду, а које нису одређене у оквиру делокруга рада других градских управа.

Градска управа за опште и заједничке послове и имовину врши послове координације Градским услужним центром који представља јединицу са посебним положајем у којој се обављају послови пријемне канцеларије за послове из надлежности свих градских управа и органа Града, наплата такси и други послови пружања услуга грађанима.Заменик начелникa: Мирослав Јокић

Адреса: Светог Димитрија 13, 22000 Сремска Митровица
Канцеларија бр. 32
Тел. 022/610-261
еmail: 
guprava5@sremskamitrovica.org