ЈП Урбанизам

Јавно предузеће за послове урбанизма “УРБАНИЗАМ” Сремска Митровица је  формирала Скупштина Града Сремска Митровица.
Јавно предузеће “УРБАНИЗАМ” је правни следбеник ЈП Дирекција за изградњу Града Сремска Митровица.
Поред тога, ово Предузеће је на неки начин, следбеник и свих организационих облика институција које су се бавиле урбанистичком струком на просторима Града.
Од 1966. године Предузеће је прошло трансформације од статуса самосталне установе, преко статуса ООУР-а у оквиру радне организације, затим самосталне радне организације, друштвеног предузећа, до статуса јавног предузећа, који и данас има.

Предузеће се континуирано бави планирањем и уређењем простора и насеља на територији Града Сремска Митровица већ 50 година. Генерације урбаниста усмеравале су урбанистички развој града на дугој и богатој културној основи, богатству природних вредности, на детаљном анализирању садашњости и стремљењу ка бољој будућности.

Делатност урбанистичког предузећа је део комплексне области планирања и уређења простора и насеља. То је област у којој су посебно изражени овлашћења и интереси локалне заједнице – Града Сремска Митровица, јер се односи на стратешко планирање развоја града на државном нивоу, на просторни и урбани развој, коришћење земљишта, комуналну инфраструктуру и заштиту животне средине.
Израда просторних и урбанистичких планова, којима се у простору дефинише јавни интерес локалне заједнице, као и праћење њихове имплементације, представља веома важан део ове области. Урбанизам и просторно планирање су делатности од државног интереса пре свега. Опстанак и даљи развој предузећа везан је за израду урбанистичких планова за потребе Града, као и за праћење њиховог спровођења и консалтинг у развојној, урбаној, земљишној политици локалне заједнице. Димензионисање предузећа је у функцији његове економске одрживости и способности за ефикасније обављање делатности и већег учешћа тржишних послова у приходу предузећа.Тeлефон: 022/626-555
Адреса: Краља Петра I 5
22000 Сремска Митровица
www.urbanizamsm.rs

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022.ГОДИНУ
ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ГОДИЊЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2022. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА за период од 01.01. до 31.12.2022. године

 

1. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 01.01 - 31.03.2022.
2. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 01.01 - 30.06.2022.
3. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 01.01 - 30.09.2022.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.ГОДИНУ

1. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 01.01 - 31.03.2021.
2. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 01.01 - 30.06.2021.
3. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 01.01 - 30.09.2021.
4. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 01.01 - 31.12.2021.
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.ГОДИНУ