Процена утицаја пројеката на животну средину

01. Захтев за одлучивање  о потреби  процене   утицаја пројекта на животну средину

02. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја пројекта на животну средину 

03. Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину

04. Захтев за одлучивање  о потреби  процене   утицаја затеченог стања пројекта на животну средину

05. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог стања пројекта на животну средину 

06. Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања пројекта на животну средину

07. Захтев за ажурирање студије

08. Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја пројекта на животну средину

09. Републичке административне таксе