ЈКП Топлификације

Изградња топлификационог система града Сремска Митровица за почета је током 80-их година када је утврђена могућност кориштења технолошке паре произведене у погонима Енергане за потребе даљинског грејања.

Израда инвестиционог програма топлификације створила је основе за изградњу система за производњу и дистрибуцију топлотне енергије. Слика позадине Изградња се одвијала у неколико фаза – најпре се приступило изградњи размењивачке станице и магистралног вреловода, а потом и вреловодних огранака за стамбена насеља и разводне мреже у њима.

Инвеститор изградње сиситема била је Самоуправна интересна заједница комуналних делатности,грађевинског земљишта и локалних путева општине Сремска Митровица. Одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа ”Топлификација” Сремска Митровица донела је Скупштина општине Сремска Митровица 08.06.1990.године.

Моментом оснивања предузеће је преузело као своја основна средства изграђену измењивачку станицу и магистрални вреловод у дужини од 1 километра, као и локалне котларнице у неколико градских насеља које су до тада биле у власништву Грађевинског предузећа ”Митростан”.

Данас, укупна дужина вреловодне мреже износи 34.105 метара, од чега је магистрална мрежа дужине 10.710 метара пречника од  ДН250 до DN400. Дужина топловодне мреже износи 15.400 метара. Укупна дужина мреже за дистрибуцију топлотне енергије је 49.505 метара. Слика позадине Укупна инсталисана снага топлотних извора је 43,9 МW, од чега је инсталисана снага измењивача на размењивачкој станици 33,3 МW, а преосталих 10,6 МW је укупна снага 6 котловских јединица распоређених у 3 локалне котларнице и 2 котловске јединице у једној стамбеној згради.

На страни потрошача топлотне енергије изграђено је укупно 207 топлотних и пумпних подстаница, са инсталисаном снагом конзума од укупно 58 МW.Тeлефон: 022/630-083
Адреса: Змај Јовина 26
22000 Сремска Митровица
email: smtoplana@ptt.rs

www.smtoplana.rs

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2022. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА за период од 01.01. до 31.12.2022. године

1. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ  ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА  01.01 - 31.03.2022.
2. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ  ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА  01.01 - 30.06.2022.
3. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ  ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА  01.01 - 30.09.2022.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

1. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ  ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 01.01 - 31.03.2021.
2. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ  ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА  01.01 - 30.06.2021.
3. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ  ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 01.01 - 30.09.2021.
4. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ  ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 01.01 - 31.12.2021.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2021. ГОДИНУ
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ
ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.ГОДИНУ