Хидрограђевински радови на уређењу пољопривредног земљишта у поступку комасације у катастарскoj општини Шашинци Града Сремска Митровица, број 404-438/2019-XI

Преглед јавне набавке на Порталу ЈН

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору