Закуп рачунарске опреме путем оперативног лизинга бр.404-266/2019-VIII

Преглед јавне набавке на Порталу јавних набавки

1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација