Израда идејног решења за објекат регионалног центра за обуку оператора постројења за прераду отпадних вода, бр. 404-506/2018-V

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештање о обустави поступка