Презентација просторних планова

У децембру 2017. године, Скупштина АП Војводине усвојила је два просторна плана од изуетног значаја за регионални развој Срема у питању су Просторни план подручја посебне намене регионалног система наводњавања Срема и Просторни план подручја посебне намене регионалног система водоснабдевања „Источни Срем“ чија јавна презентација је одржана данас у Градској кући у Сремској Митровици.

Наведени просторни планови садрже важне информације о принципима, концепту и циљевима просторног развоја Срема за наведене инфраструктурне системе, као и правила грађења са програмом имплементације који обухвата приоритетне пројекте, институционални оквир и предвиђену даљу разраду ових планова.
Наручилац израде просторних планова била је Покрајинска влада са носиоцем – Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, и обрађивачем – ЈП “Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад. Иницијатор израде била је Регионална развојна агенција Срем израдом Генералних пројеката и претходних студија оправданости за наведене инфраструктурне системе.

На јавној презентацији представљен је и концепт будуће израде Просторног плана подручја посебне намене заштите слива реке Саве изградњом комуналне инфраструктуре пречишћавања отпадних вода у Срему. Предлог за израду овог Просторног плана усвојен је од стране Скупштине АП Војводине у марту 2018. године.