Канцеларија за локални економски развој

Руководилац канцеларије Јелена Баљак

 Контакт :  022/610-566 локал 185

 e-mail: smkler@gmail.com 

Следећи тренд успешних светских економија које почивају на развијеним општинама у којима постоје службе које се плански баве израдом стратегија локалног економског развоја и његовим одржањем и Град Сремска Митровица је основао канцеларију за локални економски развој фебруара 2009. године.

Канцеларије за локални економски развој (КЛЕР) је покретач развоја локалне самоуправе и фактор повећања индустријског, културног и људског потенцијала Града.

Наша функција је :

  • Промоција Града у земљи и иностранству као потенцијалне инвестиционе дестинације.
  • Информисање потенцијалних инвеститора о слободним локацијама, условима и расположивим програмима подршке.
  • Комуникација са приватним, јавним и невладиним сектором, а све у сврху бржег и квалитетнијег пружања услуга будућим и већ постојећим инвеститорима.
  • Учешће у процесу стратешког планирања локалног економског развоја
  • Формирање базе података o зeмљишту и oбjeктимa у влaсништву Грaдa
  •  Oдржaвaњe oднoсa сa рeпубличким институциjaмa нaдлeжним зa eкoнoмски рaзвoj
  • Дефинисање и предлагање пројеката од значаја за локални економски развој

 

Канцеларија за локални економски развој   је на располагању за све ваше пословне потребе!