"ДРУГА ШАНСА" - ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА ГРАЂАНА
Скупштина Града Сремска Митровица усвојила је предлог о одлагању плаћања дугованог пореза, у циљу ублажавања економских последица изазваних епидемијом болести Сovid-19.
Пореским обвезницима којима је укинуто решење Градске управе за буџет и локални економски развој о одлагању плаћања дугованог пореза, због неплаћања пореског дуга за време трајања епидемије, Град Сремска Митровица даје могућност подношења новог захтева за одлагање плаћања дугованог пореза, уз услов намирења доспелих неплаћених рата из решења о одлагању плаћања дуга, као и намирења текућих обавеза из спорног периода.