Дозволе за управљање отпадом

Захтев за давање сагласности на план управљања отпадом од грађења и рушења

Захтев за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада

Захтев за издавање дозволе за сакупљање и/или транспорт неопасног отпада на територији Града Сремска Митровица

Захтев за издавање измењене дозволе за сакупљање, транспорт, третман односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање инертног и неопасног отпада или измењене Интегралне дозволе за обављање више делатности једног оператера на територији Града Сремска Митровица

Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада и механичку припрему неопасног отпада за транспорт на територији Града Сремска Митровица

Републичке административне таксе