Надлежност управе

Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове 

 

 1. Врши управне, стручне и аналитичке послове у непосредном спровођењу закона и других прописа из изворног делокруга Града као и послове који су поверени Граду у областима:
  • саобраћаја,
  • комуналних делатности (снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом, управљање комуналним отпадом, градски и приградски превоз путника, управљање гробљима и сахрањивање, погребна делатност, управљање јавним паркиралиштима, обезбеђивање јавног осветљења, управљање пијацама, одржавање улица и путева, одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина, димничарске услуге, делатност зоохигијене и друге делатности од локалног интереса које Скупштина јединице локалне самоуправе одреди као комуналне);
 2. Припрема предлоге општих и појединачних аката које доносе Скупштина града, Градоначелник и Градско веће из области за које је основана;
 3. Израђује и припрема нацрте општих аката којима се прописује начин управљања општинским путевима и одређује управљач, нацрте општих акaта у вези категоризације општинских путева и улица као и нацрте програма у вези са изградњом, одржавањем, заштитом и коришћењем локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима
 4. У обављању инспекцијског надзора надлежни инспектори предузимају мере и радње за које су овлашћени законом, другим прописом или општим актом.

  У поступку пред градском управом, у којем се решава о правима, обавезама и интересима грађана и правних лица, примењују се прописи о управном поступку.

 5. Обавља инспекцијски надзор у областима у којима су послови инспекцијског надзора поверени локалној самоуправи, као и у пословима из изворног делокруга Града и то: послови инспекцијског надзора у области изградње објеката правних лица и грађана, комуналних делатности, саобраћаја, заштите животне средине, образовања и васпитања и спорта;
 6. Обавља послове комуналне полиције;
 7. Предлаже доношење прописа и предузима потребне мера за обезбеђење услова за рад и организацију такси превоза у Граду;
 8. Учествује у предузимању мера ради отклањања последица елементарних непогода из свог делокруга, по налогу Градског Штаба за ванредне ситуације и градске управе надлежне за координацију послова и активности у ванредним ситуацијама;
 9. Обавља послове финансијске службе у складу са прописима о буџетском систему у оквиру својих надлежности;
 10. Обавља послове везане за планирање, покретање поступка и извештавање о јавним набавкама, које се односе на њен делокруг;
 11. Врши и друге управне, стручне, аналитичке и административне послове за потребе државних органа и органа града у областима за које је основана.