Градско становање д.о.о.

Скупштина Града Сремска Митровица је дана 26.07.2016 године донела Одлуку о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за одржавање стамбеног и пословног простора „Градско становање“ Сремска Митровица, ради одржавања стамбеног простора и безбедности његовог коришћења, уређења, обезбеђења коришћења, управљања, изградње и давања у закуп пословног простора и гаража које је стекао, односно које стекне Град Сремска Митровица, као оснивач и обављање других послова у складу са законом.

Пуно пословно име предузећа : Друштво са ограниченом одговорношћу за одржавање стамбеног и пословног простора „Градско становање“ Сремска Митровица

Скраћено пословно име: „Градско становање“ д.о.о. Сремска Митровица

Седиште: Сремска Митровица, Краља Петра првог број 5

Опис делатности: Делатност пружања Услуге одржавања објеката

Претежна делатност: 81.10 Услуге одржавања објеката

ВИЗИЈА
„Градско становање“ д.о.о. Сремска Митровица себе види као поузданог партнера грађана, организација, институција и привредних субјеката Града у својим делатностима са препознатљивим професионалним односом и високим квалитетом вршења услуга, у делатности одржавања и издавања стамбеног и пословног простора на територији Града Сремска Митровица а поштујући принципе рационалног пословања, заштите животне средине и енергетске ефикасности.

ЦИЉЕВИ
Циљ „Градско становање“ д.о.о. Сремска Митровица је да се друштво развије у модерну сервисну компанију, способну за самосталан наступ на тржишту, способну да се избори са конкуренцијом, оствари профит и задржи позицију брзог, ефикасног и сигурног пружаоца услуга у одржавању као текућег тако и инвестиционом, изнајмљивању пословних простора и гаража, што ћемо постићи модернизацијом пословања, уштедама у пословању, смањењем трошкова и елиминисањем празног хода, правовременим активностима и пажљивим планирањем.