Надлежност управе

Градска управа за образовање

1) Врши управне и стручне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа из изворног делокруга Града, као и послове који су поверени Граду у областима предшколског, основног и средњег образовања;
2) Организује и учествује у изради планова развоја и других стратешких докумената у областима предшколског, основног и средњег образовања;
3) Прати стање у областима за које је задужена и предлаже одговарајуће мере;
4) Обезбеђује реализацију годишњих програма и стара се о развоју и унапређењу предшколског образовања;
5) Обезбеђује средства за финансирање материјалних трошкова у области предшколског, основног и средњег образовања и врши надзор над коришћењем тих средстава;
6) Обавља послове који се односе на изградњу, реконструкцију и одржавање објеката које користе установе у области предшколског, основног и средњег образовања на територији Града, прати конкурсе и припрема документацију ради учешћа на конкурсима код министарстава, надлежних покрајинских органа, и других институција ради обезбеђења средстава за наведене намене;
7) Обавља послове у вези рада са талентованом децом, ученицима и студентима (стипендирање, организовање специјализоване наставе, организовање стручних усавршавања, обезбеђивање услова за рад, просторија, опреме и др.);
8) Образује интерресорну комисију за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику и обавља стручне послове за интерресорну комисију;
9) Обезбеђује средства у области основног и средњег образовања за стручно усавршавање и превоз запослених и обезбеђивање других права из колективних уговора за које је надлежна локална самоуправа;
10) Обезбеђује средстава за превоз ученика основних школа који имају пребивалиште на законом одређеној удаљености од седишта школе и обезбеђује средстава за превоз, смештај и ишрану
деце и ученика са сметњама у развоју без обзира на удаљеност места становања од школе, превоз ученика на такмичења и сл., као и друге рашоде за материјалне трошкове школа у складу са законом;
11) Учествује у предузимању мера ради отклањања последица елементарних непогода из свог делокруга, по налогу Градског Штаба за ванредне ситуације и градске управе надлежне за координацију послова и активности у ванредним ситуацијама;
12) Обавља послове везане за планирање, покретање поступка и извештавање о јавним набавкама, које се односе на њен делокруг;
13) Обавља послове финансијске службе у складу са прописима о буџетском систему у оквиру својих надлежности;
14) Обавља и друге послове које Република, односно Покрајина повери Граду, као и друге управне, стручне и административне послове за Скупштину града, Градско веће и Градоначелника.В. д. начелника: Зоран Ђурић
В. д. заменице начелника: Данијела Међедовић

Адреса: Светог Димитрија бр. 6, 22000 Сремска Митровица, 
Канцеларија бр. 29
Тел. 022/215-2098
еmail: 
obrazovanje@sremskamitrovica.org.rs