Надлежност управе

Градска управа за културу и спорт

Градска управа за културу и спорт обавља послове из области културе, информисања, спорта, омладине, и туризма.  У саставу Градске управе за културу и спорт обављају се и послови  Канцеларије за праћење остваривања права националних мањина, равноправност полова и дијаспору.

У области културе и информисања, Градска управа за културу и спорт  обавља послове који се односе на:

 1. Планирање развоја делатности културе и информисања, обезбеђивањем средстава за задовољавање потреба у овим областима и надзор над коришћењем тих средстава;
 2. Праћење и обезбеђивање функционисања установа и организација културе, обезбеђивање средстава за заштиту културних добара од значаја за Град;
 3. Библиотечку делатност, уметничко стваралаштво и међународно културно стваралаштво, чување архивске грађе;
 4.  Изградњу, реконструкцију и одржавање објеката везаних за остваривање делатности у области културе;
 5. Рад самосталних уметника, манифестације и јубилеје у области културе од значаја за Град и развој културно-уметничког аматеризма, као и остваривање програма установа културе;
 6. Обављање  послова информисања јавности о раду органа локалне самоуправе и послова који се односе на сарадњу са медијима,
 7. Поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја упућеним свим градским управама, службама и органима,  као и другу послове везане за област информисања.

У области спорта и омладине, Градска управа за културу и спорт  обавља послове који се односе на:

 1. Припрему програма развоја у области спорта и омладине и њихово остваривање;
 2. Изградњу, одржавање и коришћење спортских објеката у којима се остварују потребе у области спорта на територији Града;
 3. Учешће Града у организовању градског и међуопштинског нивоа школских спортских такмичења;
 4. Обезбеђивање посебних услова за повећање обухвата и квалитета рада са младим спортским талентима;
 5. Организацију и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за Град;
 6. Обезбеђивање услова за рад спортских стручњака у организацијама у области спорта на територији Града;
 7. Обављање послова у вези са планирањем у области спорта и омладине обезбеђивањем средстава за задовољавање потреба у овим областима и надзор над коришћењем тих средстава;
 8. Обављање послова и активности од значаја за рад са младима, обезбеђивање услова за рад установа које организовано раде са надареним и талентованим младима; старање  о стварању услова за активно и квалитетно провођење слободног времена младих, неговање здравих и безбедних стилова живота; обезбеђивање суфинансирања младих - ученика и студената за стручно усавршавање, учешће на међународним такмичењима и конгресима; обезбеђивање услова за организовање семинара, конференција и других стручних окупљања од стране установа или организација које имају међународни карактер, а која су део програмске активности удружења младих; старање  о реализацији програма за младе за време школског распуста и друго;

У области туризма Градска управа за културу и спорт:

 1. Обавља послове у вези са планирањем развоја делатности у области туризма, обезбеђивањем средстава за задовољавање потреба у овој области и надзором над коришћењем тих средстава, као и у вези са пословима промоције туризма;
 2. Припрема прописе и друге мере којима се уређује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката и других услова за њихово пословање;
 3. Као поверени послови у Градској управи за културу и спорт  обављају се послови разврставања угоститељских објеката у категорије, у случајевима када је то прописано законом који уређује област туризма.

Послови  Канцеларије за праћење остваривања права националних мањина, равноправност полова и дијаспору се односе на:

 1. Праћење остваривања права припадника националних мањина у области образовања, културе, јавног информисања, службене употребе језика и писма и другим областима од значаја за националне мањине, израду информација и извештаја о положају националних мањина, остваривање сарадње са Националним саветима националних мањина, учешће у припреми избора за Националне савете националних мањина, сарадњу са Саветом за међунационалне односе Града и друге послове од значаја за праћење остваривања права националних мањина;
 2. Унапређење и промоцију равноправности полова и политике једнаких могућности и праћење стања у овој области, укључивање у пројекте који се тичу ових области, сарадњу са организацијама цивилног друштва из ове области, пружање стручне помоћи у интегрисању принципа равноправности полова и организовање едукације запослених у циљу имплементације принципа равноправности полова у градским управама, и службама, сарадњу са Комисијом за родну равноправност и друге послове од значаја за област равноправности полова;
 3. Унапређење економске сарадње дијаспоре и привредних субјеката са територије Града, пружањем информација о могућностима за привредне активности на територији Града, очување националног, културног и духовног идентитета кроз подстицање културне, просветне, научне и спортске сарадње са дијаспором и други послови сарадње матице и дијаспоре;

Градска управа за културу и спорт обавља послове у вези са остваривањем оснивачких права Града према установама у области културе, спорта, и туризма.

 В. д. начелника: Васиљ Шево
В. д. заменика начелника: Зоран Мишчевић

Адреса: Светог Димитрија 13, 22000 Сремска Митровица
Канцеларија бр. 24
Тел. 022/610-616
еmail: 
smkulturaisport@sremskamitrovica.org.rs